15 02

“Add tovább!” Mozgalom

“Add tovább!” Mozgalom

A moz­ga­lom cél­ja egy­fe­lől az, hogy elő­se­gít­se az ifjú­ság közös­sé­gi és demok­ra­ti­kus szo­ci­a­li­zá­ci­ó­ját azál­tal, hogy konk­rét cse­lek­vé­si tere­pet biz­to­sít a fia­ta­lok és okta­tó-neve­lő intéz­mé­nye­ik, szer­ve­ze­te­ik tár­sa­dal­mi sze­rep­vál­la­lá­sá­hoz, ugyan­ak­kor az, hogy elő­se­gít­se a tele­pü­lé­si közös­sé­gek meg­úju­lá­sát és mind­ez­zel hoz­zá­já­rul­jon a magyar demok­rá­cia megerősödéséhez

A prog­ram önál­ló olda­la: http://addtovabb.kozossegfejlesztes.hu/