Egy éves közösségszervező (közösségi érdekérvényesítő) program

Légy te a tár­sa­dal­mi vál­to­zás motorja! 

Csat­la­kozz a leg­jobb közösségszervezőkhöz! 

Évti­ze­des tapasz­ta­la­tunk­ból tud­juk, hogy egy-egy kép­zé­sünk jó ala­pot adhat a közös­ség­szer­ve­zés esz­kö­ze­i­nek elsa­já­tí­tá­sá­hoz, de való­di fej­lő­dést a gya­kor­la­ti mun­ka, a terep­ta­pasz­ta­lat és a men­to­ri segít­ség ad.

A már ismert kép­zé­se­in­ket gyúr­tuk egy prog­ram­má: való­di tere­pi gya­kor­lat­tal kiegé­szít­ve  132 órás cso­ma­got állí­tot­tunk össze, amely­ben három és öt napos elmé­lyült szak­mai kép­zés mel­lett 32 órá­nyi gya­kor­lat­szer­zé­si lehe­tő­sé­get és tapasz­ta­lat­cse­rét biz­to­sí­tunk part­ner-szer­ve­ze­tek­nél és a CKA Csa­lád tagszervezeteinél.

Az egy év során lehe­tő­sé­ged lesz arra, hogy pro­fesszi­o­ná­lis kép­zé­se­ken tanulj a CKA tapasz­talt szak­ér­tő­i­től és közös­ség­szer­ve­ző tré­ne­re­i­től és tere­pen is együtt dolgozzatok.

Célunk, hogy a prog­ram végé­re a közös­ség­szer­ve­ző szak­ma részé­vé válj.

Egy éves közös­ség­szer­ve­ző (közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő) program

A jelent­ke­zés feltétele:

 • a jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel kéred fel­vé­te­le­det az egy éves prog­ram­ba és az indo­ka­i­dat egy moti­vá­ci­ós levél­ben össze­fog­la­lod (max. 3000 karakter);
 • már van vala­mi­lyen akti­vis­ta, önkén­tes, civil tevé­keny­sé­ged vagy vala­mely tár­sa­dal­mi­lag hát­rá­nyos hely­zet­ben lévő cso­port­tal dol­go­zol vagy dolgoztál;
 • vál­la­lod az elmé­le­ti kép­zé­se­ken és a gya­kor­la­ton való rész­vé­telt az egy éves folyamatot;
 • érett­sé­gi (kivé­tel kérelemre).

Fel­vé­tel:

A jelent­ke­zők egy fel­vé­te­li beszél­ge­té­sen vesz­nek részt, mely­nek témá­ja a jelent­ke­ző eddi­gi civil tevé­keny­sé­ge, a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­ság irán­ti elkö­te­le­ző­dé­se. A bizott­ság az inter­jú és a benyúj­tott anya­gok alap­ján dönt.

A prog­ram elmé­le­ti kép­zé­sei (100 óra)

Az elmé­le­ti kép­zé­sek között három köte­le­ző elem szerepel:

 • Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be CKA kép­zés (24 tan­óra, 3 nap)
 • Közös­ség­szer­ve­ző CKA kép­zés (40 tan­óra, 5 nap)
 • Cso­port­di­na­mi­ka CKA kép­zés (24 tan­óra, 3 nap)

A 3 és 5 napos kép­zé­se­ink a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban való­sul­nak meg. Pén­tek­től vasár­na­pig, illet­ve pén­tek­től keddig.

Amennyi­ben a jelent­ke­ző 2019. janu­ár 1‑je után elvé­gez­te a Közös­sé­gi veze­tő 24 órás kép­zést, akkor ezt a kép­zést nem kell újra elvé­gez­nie. A 40 órás Közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés kép­zés­re ez a fel­men­tés nem vonat­ko­zik, mert annak tar­tal­ma és struk­tú­rá­ja új ele­mek­kel bővült.

A három köte­le­ző mel­lett 12 óra választ­ha­tó kép­zés és közös­ség­szer­ve­ző prog­ram is sze­re­pel, ame­lyet a részt­ve­vő sza­ba­don kom­bi­nál­hat a fel­aján­lot­tak közül.

 • Szer­Tár (átla­go­san 3 órás, műhely­mun­ka, ese­ten­ként on-line);
 • Kom­mu­ni­ká­ció (6 tan­órás on-line kép­zés, 1 alka­lom ősszel);
 • Fund­ra­ising (6 tan­órás on-line kép­zés, 1 alka­lom ősszel);
 • Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Talál­ko­zón való rész­vé­tel, nyáron.

Gya­kor­la­ton való rész­vé­tel (32 óra)

Gya­kor­la­ton az vehet részt, aki már elvé­gez­te leg­alább a Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be c. képzést.

A gya­kor­la­ti fel­ké­szí­tés és tapasz­ta­lat­szer­zés folya­mán egy szer­ve­zet­tel fogsz együtt dol­goz­ni egyez­te­tett idő­be­osz­tás­sal, men­to­ri támo­ga­tás­sal, mely­nek során az aláb­bi célo­kat teljesítheted:

 • a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző cso­port mun­ká­já­nak megismerése;
 • közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő folya­mat fázi­sa­i­nak megismerése;
 • mobi­li­zá­lás, tobor­zás, kopogtatás;
 • kam­pá­nyok (sike­res kam­pányt ismer­hetsz meg, mi a nyert ügyek tit­ka, hogyan lehet ered­ményt elérni);
 • közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­ja mun­ka­vég­zés közben;
 • CKA és más közös­ség­szer­ve­zést vég­ző szer­ve­ze­tek meg­is­me­ré­se (rövid látogatásokon).

A gya­kor­lat­nak helyet adó civil cso­por­tok, szer­ve­ze­tek a CKA szer­ző­dé­ses part­ne­rei. A gya­kor­la­ti folya­mat­ban egy men­tor végig a segít­sé­ged­re lesz.

A részt­ve­vők­nek a köte­le­ző kép­zé­sek és a gya­kor­lat vég­zé­se során elő­re­ha­la­dá­suk­ról szá­mot kell adni a kép­zé­se­ken tanul­tak­ról, a gya­kor­lat során tapasz­tal­tak­ról írás­be­li vissza­jel­zés, nap­ló for­má­já­ban és a közös­ség­szer­ve­ző tré­ne­ré­vel, men­to­rá­val foly­ta­tott kon­zul­tá­ció során.

A köte­le­ző kép­zé­sek és a gya­kor­lat elvég­zé­se után a részt­ve­vő pályáz­hat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány által kiíran­dó „Kam­pány­szer­víz” támo­ga­tá­sá­ra, amely anyag­költ­ség, esz­köz és közös­ség­szer­ve­zői mun­ka­díj finan­szí­ro­zá­sá­ra adhat lehetőséget.

A prog­ram költ­sé­ge, fizetés:

Az 1 éves prog­ram egy főre jutó költ­sé­ge szer­ve­ze­tünk szá­má­ra 500 000 Ft, amely tar­tal­maz­za az összes kép­zés díját (bent­la­ká­sos kép­zé­sek ese­tén a szál­lás, ellá­tás költ­sé­gét), a men­to­ri támo­ga­tást és a szer­ve­zés­hez kap­cso­ló­dó költségeket.

A részt­ve­vő­nek ebből leg­alább 150.000 Ft-ot kell fizet­nie, ame­lyet több rész­let­ben is meg­te­het.  Indo­kolt eset­ben ez alól fel­men­tést tudunk adni, ame­lyet kérel­mez­ni kell.

Amennyi­ben lehe­tő­sé­ged van a tel­jes, vagy a mini­má­lis­nál több térí­té­si díj fize­té­sé­re, azzal azt segí­ted, hogy továb­bi hason­ló prog­ra­mo­kat szer­vez­hes­sen  a CKA.

Min­den­ki­vel, akit a prog­ram­ba fel­vet­tünk egyé­ni meg­ál­la­po­dást kötünk a rész­vé­tel­ről és a fize­té­si feltételekről.

Mikor indul a képzés?

A kép­zés azzal indul hogy vala­ki részt vesz a közös­sé­gi veze­tő kép­zé­se­in­ken, ennek 3 ese­te lehet:

 • már elvé­gez­ted 2019 óta
 • most fogsz részt ven­ni rajta: 
  • 2023. ápri­lis 14–16.

Az első jelent­ke­zé­si határ­idő legkésőbb:

2023. már­ci­us 20. éjfélig

(Amennyi­ben még nem vet­tél részt egy közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sen sem, úgy a prog­ram kez­dé­se az ápri­lis 14–16. között zaj­ló közös­sé­gi veze­tő kép­zés lesz.)

Való ez nekem? 

Tud­juk, hogy nagy elkö­te­le­ző­dés­nek tűnik az egy éves prog­ram, de tulaj­don­kép­pen a 132 óra 16 napot jelent az éle­ted­ből, amely egy év alatt eloszt­va jelent elfog­lalt­sá­got.  Tapasz­ta­lat­ból tud­juk, hogy ennyi elmé­let, és gya­kor­lat szük­sé­ges a tudás elmé­lyü­lé­sé­hez és a sikerhez!

+AKCIÓPÁLYÁZAT!

A prog­ra­mot sike­re­sen tel­je­sí­tők szá­má­ra akció­pá­lyá­za­tot hir­de­tünk, ami fedez­he­ti a helyi érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ka költ­sé­ge­it is.

Írj nekünk, ha már most érde­kel, továb­bi infor­má­ci­ót is bát­ran kér­hetsz: [email protected]

Jelent­ke­zés­hez benyújtandó:

 • a len­ti jelent­ke­zé­si lap, amely tar­tal­maz­za a moti­vá­ci­ós leve­let és egye­di kérelmeket;

 • bizo­nyít­vány máso­lat /amelyet, a [email protected] e‑mail cím­re a jelent­ke­zés­sel egy­idő­ben küldj