15 01

Értékünk a Papír

Értékünk a Papír

Til­ta­ko­zás a hazai támo­ga­tá­si rend­szer ano­má­li­ái miatt. A til­ta­ko­zás a 2009-es Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Hetén akci­ók­kal kez­dő­dött, majd 2 éves tár­gya­lás­so­ro­zat vet­te kez­de­tét. A kez­de­mé­nye­zés önál­ló olda­la: http://papirorszag.wordpress.com/