Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Bevezetés a közösségszervezésbe képzés

február 9. - február 11.

MEGTELT!!
A kép­zés­re a jelent­ke­zés lezárult.
✍️Ha úgy érzed, lema­rad­tál, kér­jük, irat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re, hogy idő­ben érte­sülj a követ­ke­ző kép­zé­si lehetőségről!
FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE!

Érje­tek el tár­sa­dal­mi vál­to­zást közö­sen! — Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be képzés

Idő­pont: 2024. feb­ru­ár 9 — 11.-ig (pén­tek dél­től, vasár­nap dél­utá­nig, 24 tanóra)

Hely­szín: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központ

Nagyon fog­lal­koz­tat egy érin­tett közös­ség prob­lé­má­ja, de úgy érzed, hogy nem moz­dul­nak, érdek­te­le­nek a körü­löt­ted lévők a témá­val kap­cso­lat­ban — legyen az okta­tás prob­lé­má­ja, kire­kesz­tés, közös­sé­gi össze­fo­gás hiá­nya egy jó ügyért és hasonlók?

Már elkezd­tél szer­vez­ked­ni, de még csak kevés embert tud­tál mozgósítani?

Vagy nem is tudod, hogyan fogj hozzá?

Jelent­kezz kép­zé­sünk­re és segí­tünk meg­erő­sí­te­ni közös­sé­ged a haté­kony érdek­ér­vé­nye­sí­tés­hez! Ezt a kép­zé­si alkal­mat első­sor­ban roma szár­ma­zá­sú vagy roma közös­sé­gek iránt érdek­lő­dő embe­rek­nek ajánljuk.

Mire szá­mít­hatsz? Ezek lesz­nek a témái a képzésnek:

 •  A közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­sei, alapfogalmai
 •  Stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés technikák
 •  Figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikák
 •  A cso­port­mű­kö­dés és a demok­ra­ti­kus szervezetépítés
 •  Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a tel­jes kép­zés Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak 85.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, ha ebből az összeg­ből bár­mennyit be tudsz fizet­ni ado­mány­ként, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befi­ze­té­sé­vel, mely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd). Az éte­lek hús­men­te­sen készülnek.

A kép­zést Balogh Fru­zsi­na, a CKA tré­ne­re és roma mun­ka­cso­port­já­nak tag­ja, vala­mint Giczey Péter tart­ja, aki a CKA szak­mai veze­tő­je, közös­ség­szer­ve­ző men­tor és tréner.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. feb­ru­ár 1.

Részletek

Kezdés:
február 9.
Vége:
február 11.
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép