Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés képzés

2023.12.08. @ 11:00 - 2023.12.10. @ 15:00

„Fenn­tart­ha­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés képzés”

3 napos (24 tan­órás) kép­zés: 2023. decem­ber 8–10-ig Kunbábonyban.

Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogy hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­la­tok­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­ta­lod a közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ben rej­lő lehetőségeket.

A közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a vegetáriánus/vegán éte­lek készí­té­sé­ben, sétál­hatsz a per­ma­kul­tú­rás kert­ben és a park­ban, olvas­hatsz a könyv­tár­ban, végez­hetsz ker­ti mun­kát, részt vehetsz a közös­sé­gi döntéshozatalban.

Egy olyan kép­zés részt­ve­vő­je leszel, amely élmény­sze­rű, kap­cso­la­tok­ban gaz­dag, ahol bele­ad­ha­tod a magad tudá­sát, tapasz­ta­la­tát, hogy az köz­kinccsé váljon.

Élménnyé tesszük szá­mod­ra ezt a három napot a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont szép­sé­ges környezetében.

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés szál­lás­sal, étke­zés­sel  85.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, ha ebből az összeg­ből bár­mennyit be tudsz fizet­ni ado­mány­ként, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­nöd, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

2 éjsza­ka szál­lást a cso­dás kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szo­bák­ban, és a tel­jes étke­zés is a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap vegetáriánus/vegán ebéd és vacso­ra, máso­dik nap reg­ge­li, ebéd, vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Taná­ra­ink: Mészá­ros Zsu­zsa és Fety­kó Kin­ga akik mind­ket­ten évti­ze­des tapasz­ta­la­tok­kal, rit­ka nagy tudás­sal ren­del­kez­nek a fenn­tart­ha­tó ala­po­kon műkö­dő közös­sé­gek szervezésében.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. novem­ber 20.

Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected]

 

Részletek

Kezdés:
2023.12.08. @ 11:00
Vége:
2023.12.10. @ 15:00
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website