Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Együtt-kormányzás műhely a HDM-ben

május 2. @ 17:00 - 19:00

Együtt-kor­mány­zás avagy co-gover­nance műhely a Helyi Demok­rá­cia Műhe­lyünk­ben!

Az online műhely során meg­is­mer­he­ti­tek, mi az együtt-kor­mány­zás (co-gover­nance) gon­do­la­ta, elmé­le­te, és sze­re­pe a mai demok­rá­ci­ák­ban. Gya­kor­la­ti pél­dá­kon keresz­tül (Magyar­or­szág­ról és a kör­nye­ző orszá­gok­ból) fel­tár­juk, mik az együtt­mű­kö­dé­sek intéz­mé­nye­sí­tett kere­tei a civil sze­rep­lők, állam­pol­gá­rok és a helyi dön­tés­ho­zók között.

Idő­pont: 2024. Május 2. 17:00 — 19:00

Elő­adó­ink:

Oross Dáni­el, PhD poli­to­ló­gus, dip­lo­mát az ELTE ÁJK Poli­ti­ka­tu­do­má­nyi Inté­ze­té­ben 2009-ben, dok­to­ri foko­za­tot a Buda­pes­ti Cor­vi­nus Egye­te­men szer­zett 2015 ‑ben. 2011 óta a Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Kuta­tó­in­té­zet Poli­ti­ka­tu­do­má­nyi Inté­ze­té­nek mun­ka­tár­sa. Okta­tói tapasz­ta­la­tot a Bibó Ist­ván Szak­kol­lé­gi­um Poli­ti­ka­tu­do­má­nyi Műhe­lyé­nek neve­lő­ta­ná­ra­ként majd okta­tó­ja­ként, vala­mint a Hart­wick Col­l­e­ge (One­on­ta, NY, USA), Ful­bright ösz­tön­dí­jas okta­tó­ja­ként szer­zett. Kuta­tá­si terü­le­te: demok­ra­ti­kus innovációk,a fia­ta­lok válasz­tá­si és sza­va­zói maga­tar­tá­sa, poli­ti­kai rész­vé­tel, poli­ti­kai szo­ci­a­li­zá­ció. Demok­ra­ti­kus inno­vá­ci­ók és a magyar pár­tok című kuta­tá­sá­nak ered­mé­nye­it össze­fog­la­ló monog­rá­fi­á­ja ingye­nes regiszt­rá­ci­ót köve­tő­en hoz­zá­fér­he­tő ide kat­tint­va!

Mada­rász Csa­ba, majd­nem 20 éve fog­lal­ko­zik a demok­ra­ti­kus kul­tú­ra fej­lesz­té­sé­vel. Mun­ká­ját főként a digi­tá­lis és rész­vé­te­li demok­rá­cia terü­le­tén vég­zi, segít­ve non­pro­fit, önkor­mány­za­ti, álla­mi és nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­te­ket. Az aHang egyik társ­ala­pí­tó­ja, az eDe­mok­rá­cia Műhely Egye­sü­let elnök­sé­gi tag­ja, Közös­sé­gi Digi­tá­lis Esz­kö­zök Ala­pít­vány elnöke.

Regiszt­rálj a rész­vé­tel­hez 2024. május 2., 15.00 óráig:

Részletek

Dátum:
május 2.
Időpont:
17:00 - 19:00
Esemény kategóriák:
,