Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés

2022.10.07. - 2022.10.09.

Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an egy közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­lat­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­ta­lod a közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ben rej­lő lehetőségeket.

A közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a vegetáriánus/vegán éte­lek készí­té­sé­ben, jógáz­hatsz reg­ge­len­ként, sétál­hatsz a per­ma­kul­tú­rás kert­ben és a park­ban, olvas­hatsz a könyv­tár­ban, részt vehetsz a közös­sé­gi döntéshozatalban.

Egy olyan kép­zés részt­ve­vő­je leszel, amely élmény­sze­rű, kap­cso­la­tok­ban gaz­dag, ahol bele­ad­ha­tod a magad tudá­sát, tapasz­ta­la­tát, hogy az köz­kinccsé váljon.

Keresd fel a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk  hon­lap­ját vagy a közös­sé­gi olda­lát, hogy a hely­szín­ről tájékozódj!

Bővebb ismer­te­tő:

A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét, és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi közös­ség aktív, fele­lős ala­kí­tó­já­vá ten­ni a fenn­tart­ha­tó­ság érdekében.

A kép­zés végé­re a részt­ve­vő alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez a fenn­tart­ha­tó­ság fogal­má­ról, fel­té­te­le­i­ről. Rend­szer­szem­lé­le­tű meg­kö­ze­lí­tést ismer meg a per­ma­kul­tú­ra és az öko­ló­gi­ai tanul­má­nyok során.  A fenn­tart­ha­tó­sá­got szol­gá­ló közös­sé­gi cse­lek­vés lehe­tő­sé­gek­ről és mód­sze­rek­ről gya­kor­la­tok során tájé­ko­zó­dik. Képes lesz a saját és közös­sé­ge élet­tét, műkö­dé­sét végig­gon­dol­ni, ele­mez­ni a fenn­tart­ha­tó­ság szempontjából.

A kép­zés tananyagegységei:

 1. tan­anyag­egy­ség: Fenn­tart­ha­tó­ság fogal­ma; tár­sa­dal­mi, gaz­da­sá­gi, ter­mé­sze­ti prob­lé­mák elemzése
 2. tan­anyag­egy­ség: Ökológia
 3. tan­anyag­egy­ség: Per­ma­kul­tú­ra – ter­ve­zé­si rendszer
 4. tan­anyag­egy­ség: Transz­for­ma­tív gaz­da­ság: szo­li­dá­ris gaz­da­ság, szövetkezet
 5. tan­anyag­egy­ség: Közös­ség­fej­lesz­tés, fenn­tart­ha­tó közös­sé­gi cselekvés

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség 

A kép­zés okta­tói: Fety­kó Kin­ga, Sél­ley Andrea

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 24 órás kép­zés 80.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra kép­zés tapasz­talt, a fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­sé­gi műkö­dé­si for­mák terén jár­tas oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 40.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 20.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki.  

*Ennek az űrlap­nak a kitöl­té­sé­vel kér­he­ted az ingye­nes rész­vé­telt.  Ingye­nes helyek kor­lá­to­zott szám­ban áll­nak ren­del­ke­zés­re. A kér­vény elbí­rá­lá­sa után, leg­ké­sőbb a kép­zés előtt 5 nap­pal min­den­kép­pen értesítünk.

A kép­zés körül­mé­nye­i­ről:

A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni, amennyi­re a hely­szín enge­di. A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak beren­dez­ve. Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben és a tan­te­rem­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat, székeket. 

Jelent­kezz itt!

Részletek

Kezdés:
2022.10.07.
Vége:
2022.10.09.