Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Csoportdinamika képzés — BETELT!

2022.09.23. - 2022.09.25.

Úgy érzed, hogy arány­ta­la­nul osz­la­nak meg a fel­adat­vál­la­lá­sok a cso­port­ban? Nehéz fenn­tar­ta­ni a lel­ke­se­dést a közös­sé­ged­ben? Bizony­ta­lan vagy, hogyan lehet kezel­ni a konf­lik­tu­so­kat vagy a fluk­tu­á­ci­ót, jövés-menést? Ezek­re a kér­dé­sek­re is igyek­szik választ adni leg­újabb kép­zé­sünk, ame­lyen  a közös­ség­szer­ve­ző cso­por­tok fenn­tart­ha­tó­sá­ga szem­pont­já­ból hasz­nos cso­port­di­na­mi­kai isme­re­te­ket sajá­tít­hat­nak el a részt­ve­vők. A cso­por­tok­ban kiala­ku­ló inter­ak­ci­ók és dina­mi­kák isme­re­te a cso­port­ta­gok és a cso­por­tok veze­tői szá­má­ra is esz­köz­tá­rat, fel­ké­szült­sé­get ad a cso­port­ban tör­té­nő folya­ma­tok és az eset­le­ges konf­lik­tu­sok meg­ér­té­sé­hez, keze­lé­sé­hez. A három­na­pos tré­ning során a közös­ség­szer­ve­zést vég­ző cso­por­tok sajá­tos­sá­ga­i­ra is kité­rünk az egyes tema­ti­kus egy­sé­ge­ken belül, a részt­ve­vők tapasz­ta­la­ta­it is beépít­jük az inter­ak­tív kép­zés során. 

Bővebb ismer­te­tő:

A kép­zés során a cso­por­tok műkö­dé­sé­re helyez­zük a fókuszt. A közös­sé­gek fenn­tart­ha­tó­sá­gát segít­jük azál­tal, hogy a közös­ség­szer­ve­ző­ket és közös­sé­gi veze­tő­ket tuda­to­sab­bá tesszük a cso­port­fo­lya­ma­tok­kal kapcsolatban.

A kép­zés témái:

 •  Közös­ség­szer­ve­ző cso­port sajá­tos­sá­gai – és cso­port­di­na­mi­kai tényezők
 •  Cso­port­fej­lő­dés fázi­sai, sajá­tos­sá­gai, közös­ség­szer­ve­zői cso­por­ton belü­li és a cso­port körü­li kap­cso­ló­dá­si formák 
 •  Cso­port­nor­mák és érté­kek, cso­port­iden­ti­tás – sta­bi­li­tás és rugal­mas­ság a csoportban
 •  Sze­re­pek és a mun­ka­meg­osz­tás dina­mi­ká­ja a csoportban
 •  Kom­mu­ni­ká­ció és infor­má­ció­áram­lás – a haté­kony kom­mu­ni­ká­ció eszközei
 •  Cso­port­ko­hé­zió alap­jai és a moti­vá­ci­ók sok­fé­le­sé­ge, ame­lyek a kap­cso­ló­dást és az akti­vi­tást fenntartják
 •  Cso­port­ve­ze­tés for­mái, bevo­nó tech­ni­kák, faci­li­tá­ció és cso­por­tos dön­tés­ho­za­tal mód­sze­rei, kihívásai
 • Vál­to­zá­sok a cso­port­ban, ame­lyek a cso­port műkö­dé­sé­re, tevé­keny­sé­gé­re hatás­sal vannak
 •  Konf­lik­tus­ke­ze­lé­si technikák
 •  Cso­port és a kör­nye­ze­te – töb­bi cso­port­tal és sze­rep­lő­vel kap­cso­la­tos dina­mi­kák, ezek hatá­sa a cso­port műkö­dé­sé­re. Cso­port­iden­ti­tás hatá­sa a cso­port­ta­gok közös­sé­gi szerepeire.
 • Az  érté­ke­lés és a ref­le­xió sze­re­pe a cso­port­mű­kö­dés során

A prog­ram cél­cso­port­ja: közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők

A kép­zés tananyagegységei:

 1. Az ügy és a cso­port viszo­nya – a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta és a cso­port­di­na­mi­ka egy­más­ra hatása
 2. A cso­por­ton belü­li dina­mi­kák és kommunikáció 
 3. Közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe – cso­port­ve­ze­tő szerepe
 4. Vál­to­zás­ke­ze­lés, konf­lik­tus­ke­ze­lés és együttműködés
 5. Cso­port és a kül­ső kör­nye­zet viszo­nya: cso­por­tok közöt­ti dina­mi­kák, együtt­mű­kö­dé­sek, hatások

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés okta­tói: Kánya Kin­ga, Pocsu­valszki Aliz 

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 24 órás kép­zés 80.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra cso­port­di­na­mi­ka kép­zés tapasz­talt, cso­por­tok műkö­dé­sé­ben gya­kor­la­ti jár­tas­ság­gal is ren­del­ke­ző oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 40.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 20.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki.

*Ennek az űrlap­nak a kitöl­té­sé­vel kér­he­ted az ingye­nes rész­vé­telt.  Ingye­nes helyek kor­lá­to­zott szám­ban áll­nak ren­del­ke­zés­re. A kér­vény elbí­rá­lá­sa után, leg­ké­sőbb a kép­zés előtt 5 nap­pal min­den­kép­pen értesítünk.

 

A kép­zés körülményeiről:

A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín enge­di. A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak beren­dez­ve. Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben és a tan­te­rem­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat, székeket. 

Szep­tem­ber 10-éig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel tudsz jelentkezni:

Jelent­kezz itt!

Részletek

Kezdés:
2022.09.23.
Vége:
2022.09.25.

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép