Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezés 3. online képzés A LÉTSZÁM BETELT, SAJNOS NEM TUDUNK TÖBB JELENTKEZÉST FOGADNI.

2021.03.26. @ 10:00 - 16:00

Ked­ves Érdeklődők!

Közös­ség­szer­ve­zés 3. témái: Helyi és orszá­gos szer­ve­zés közöt­ti különb­sé­get. Stra­té­gia­al­ko­tás “finom­sá­gai”, hata­lom-elem­zés, bel­ső-kül­ső stratégiák.Politikai kon­tex­tus. Part­ner­sé­gek, koa­lí­ció, tár­gya­lás a dön­tés­ho­zó­val. Akció­tí­pu­sok.  (A kép­zést gya­kor­lat­tal ren­del­ke­ző közös­ség­szer­ve­zők­nek vagy közös­sé­gi veze­tők­nek ajánljuk). 

Idő­pont: 2021. már­ci­us 26. 10.00–16.00

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, együtt­mű­kö­dés­ben az Esély Labor Egye­sü­let­tel és a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egye­sü­let­tel online kép­zés­so­ro­za­tot indít a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt érdek­lő­dők­nek és gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők­nek, közös­sé­gi vezetőknek. 

A kép­zé­se­ket két pár­hu­za­mos soro­zat­ban való­sít­juk meg, az egyik soro­zat pén­te­ki napo­kon, a másik szom­ba­ti napo­kon való­sul meg, hogy ezál­tal a külön­bö­ző terü­le­ten dol­go­zók vagy tanu­lók saját idő­be­osz­tá­suk­hoz szab­va tud­ja­nak válasz­ta­ni az idő­pon­tok közül. Témák és idő­pon­tok sze­rint külön-külön jelent­ke­zé­si lapon lehet jelentkezni.

A kép­zés térí­tés­men­tes a részt­ve­vők szá­má­ra, de a CKA kép­zé­se­i­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szí­ve­sen foga­dunk hoz­zá­já­ru­lást. Ezt meg­te­he­ted a Támo­ga­tás menü­pont alatt.

A kép­zés­so­ro­zat okta­tói: Juhos Kata, Lász­ló Johan­na, Csor­dás Anett, Pocsu­valszki Alíz, Bálint Móni­ka, Giczey Péter, Tikász Ben­de­gúz, Sza­ba­dos Péter, Ker­tész Anna.

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év. Leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­ta­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, zoom, miro alkal­ma­zá­sok megléte. 

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. már­ci­us 23. 12.00 óra

[ninja_form id=17]

Részletek

Dátum:
2021.03.26.
Időpont:
10:00 - 16:00
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Esély Labor Egyesület
Lépjünk, hogy Léphessenek! Közhasznú Egyesület