Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Online kommunikáció — hírlevelek és egyszerű honlapok ONLINE műhely A LÉTSZÁM BETELT, SAJNOS NEM TUDUNK TÖBB JELENTKEZÉST FOGADNI

2021.03.19. @ 13:00 - 16:30

Ked­ves Érdeklődő!

Műhely­so­ro­za­tunk koráb­bi állo­má­sa­in sokat fog­lal­koz­tunk a kap­cso­lat­épí­tés­sel és azzal, hogy hogyan tart­ja egy szer­ve­ző­dés a kap­cso­la­tot a támo­ga­tó­i­val, tag­sá­gá­val, hogyan teszi átlát­ha­tó­vá a mun­ká­ját. Ennek a kom­mu­ni­ká­ci­ó­nak két fon­tos és szé­les kör­ben hasz­nált esz­kö­ze a hír­le­vél és a hon­lap. Fehér Dáni­el, az Ele­ven Vecsés cso­port tag­ja abban segít, hogy mik azok az egy­sze­rű esz­kö­zök, amik­kel egy kisebb szer­ve­zet is képes hír­le­ve­le­ket elő­ál­lí­ta­ni és kül­de­ni, illet­ve olyan felü­le­tet lét­re­hoz­ni, ami alkal­mas a mun­ká­ja bemutatására.

Idő­pont: 2021. már­ci­us 19., pén­tek 13.00–16.30

Faci­li­tá­tor: Fehér Dáni­el (Ele­ven Vecsés)

A prog­ram szer­ve­ző­je a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, part­ne­rei a TASZ, Öko­társ Ala­pít­vány, Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány. A Civil Érdek prog­ram­so­ro­zat meg­va­ló­sí­tá­sát az Euró­pai Unió támogatja.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. 03. 18. 12.00 óra

 

[ninja_form id=23]

Részletek

Dátum:
2021.03.19.
Időpont:
13:00 - 16:30
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
TASZ
Ökotárs Alapítvány
Emberség Erejével Alapítvány