Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezés 40 órában

2023.12.01. - 2023.12.05.

A közösségszervezés‑, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés egy nagyon fon­tos szak­ma, mely segí­ti az embe­rek össze­fo­gá­sát, közös fel­lé­pé­sét egy-egy ügy érdekében.
A CKA  inno­va­tív kép­zé­si rend­sze­rén ala­pu­ló, egye­di tudá­sát adja át ezen az 5 napos, gya­kor­lat­ori­en­tált prog­ra­mon Kunbábonyban.

A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék támo­gat­ni egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés cél­ja, hogy a részt­ve­vő képes legyen erős, haté­kony közös­sé­get szervezni.

A kép­zés során meg­is­mer­he­ted (pél­dák — nem teljeskörű):

 • A közös­ség­szer­ve­zés szem­lé­le­tét, elmé­le­ti alap­ja­it, és helyét a magyar civil társadalomban;
 • A közös­ség­szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it, mód­sze­re­it, alap­el­ve­it, a hata­lom definícióját;
 • A közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés módszereit;
 • A közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­it és gya­kor­la­ti alapjait
 • Stra­té­gia- és kampánytervezést;
 • A cso­port­mű­kö­dést;
 • Figye­lem­fel­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikákat.

A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség
 • online közös­ség­szer­ve­zés kép­zés 1–2‑3-at elvé­gez­te, vagy
 • a Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be (24 órás) kép­zést elvégezte

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 40 órás kép­zés szál­lás­sal, étke­zés­sel 150.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, ha ebből az összeg­ből bár­mennyit be tudsz fizet­ni ado­mány­ként, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­nöd, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

✅ 40 órás elmé­le­ti, de gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző tanárokkal.

✅ Szál­lás 4 éjsza­ká­ra a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban

✅ Ebéd és vacso­ra az érke­zés nap­ján; reg­ge­li-ebéd-vacso­ra a máso­dik-har­ma­dik és negye­dik napon; reg­ge­li és ebéd az ötö­dik napon.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Tré­ne­re­ink: Csor­dás Anett és Hor­váth-Ker­tész Balázs 

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. novem­ber 15.
A jelent­ke­zés lezárult!

Részletek

Kezdés:
2023.12.01.
Vége:
2023.12.05.
Esemény kategória: