Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezés, közösségi érdekérvényesítés — háromszor egynapos online képzés BETELT

2022.11.05. @ 09:00 - 15:00

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség, leg­na­gyobb részt az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, idejére. 

Három­szor 1 napos online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik érdek­lőd­nek a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt vagy gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők. 

A kép­zés főbb témái: 

  • a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés folyamata; 
  • mobi­li­zá­lás, tobor­zá­si technikák; 
  • a cso­port, a közös­sé­gi veze­tő és a közösségszervező; 
  • a prob­lé­ma és az ügy különb­sé­ge — a közös­ség­szer­ve­zés folyamata; 
  • a haté­kony cso­port­mű­kö­dés feltételei; 
  • célok meg­ha­tá­ro­zá­sa, stra­té­gia­al­ko­tás, kampánytervezés.

A Közös­ség­szer­ve­zés 1–3. kép­zé­sek egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvé­gez­ni. A kép­zé­sek Zoom felü­le­ten zaj­la­nak majd.

Idő­pon­tok:

Közös­ség­szer­ve­zés 1. — 2022. novem­ber 5., szom­bat, 9:00–15:00

Közös­ség­szer­ve­zés 2. — 2022. novem­ber 12., szom­bat, 9:00–15:00

Közös­ség­szer­ve­zés 3. — 2022. novem­ber 26., szom­bat, 9:00–15:00

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.
Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét, akkor ado­má­nyod­dal hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy a kép­zé­se­ink hosszú távon is min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek legye­nek és közös­ség­szer­ve­zői, tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tői cél­ja­ink megvalósulhassanak.

Jelentkezz itt!

Részletek

Dátum:
2022.11.05.
Időpont:
09:00 - 15:00
Esemény kategória: