28 09

Jelentkezés közösségszervezés, közösségi érdekérvényesítés — háromszor egynapos online képzésére — BETELT

A kép­zés BETELT! Jelen­leg vár­lis­tá­ra tudunk fel­ven­ni!
A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.