Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervező képzés

2023.05.12. - 2023.05.16.

Bent­la­ká­sos kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban.

A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék fele­lő­sen támo­gat­ni  egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­ség nyí­lik meg­is­mer­ni és meg­ér­te­ni a közös­ség­szer­ve­ző szem­lé­le­tet, elsa­já­tí­ta­ni a szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it és mód­sze­re­it, bele­ért­ve a cso­port­mű­kö­dést, a stra­té­gia- és kam­pány­ter­ve­zést, vala­mint figye­lem­fel­ke­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikákat.

A kép­zés cél­ja továb­bá a közös­ség­szer­ve­zői sze­rep és a külön­bö­ző fele­lős­sé­gi körök árnyalt bemutatása.

A kép­zés témái (pél­dák — nem teljeskörű):

  • A közös­ség­szer­ve­zés elmé­le­ti alap­jai és helye a magyar civil társadalomban;
  • A közös­ség­szer­ve­zés alap­el­vei — a hata­lom definíciója;
  • A közös­ség­szer­ve­zés jellemzői;
  • Érdek­ér­vé­nye­sí­tés;
  • A közös­ség­szer­ve­zés lépé­sei és gya­kor­la­ti alap­ja­i­nak megismerése

A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 40 órás kép­zés 150.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ked­vez­mé­nyes rész­vé­te­li díj: 40.000 Ft.

Bár­mely összeg befi­ze­té­sé­vel a CKA továb­bi mun­ká­ját és a kép­zé­sek meg­va­ló­su­lá­sát támogatod.

Indo­kolt eset­ben ingye­nes rész­vé­telt is biztosítunk.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon kell beje­löl­nöd, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat. A befi­ze­tés­ről szó­ló iga­zo­lást (ban­ki kivo­nat) a kép­zés előtt kér­jük mutasd be.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

✅ 40 órás elmé­le­ti, de gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző tanárokkal.

✅ Ebéd és vacso­ra az érke­zés nap­ján; reg­ge­li-ebéd-vacso­ra a máso­dik-har­ma­dik és negye­dik napon; reg­ge­li és ebéd az ötö­dik napon.

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Tré­ne­re­ink: Peták Péter és Hor­váth-Ker­tész Balázs 

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 2.

Jelentkezz itt!

Részletek

Kezdés:
2023.05.12.
Vége:
2023.05.16.