Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

MEGHÍVÓ 3. alkalom: Elérés, mozgósítás online találkozó

2020.10.29. @ 10:00 - 16:30

Ked­ves cím­zet­tek, kuta­tá­si részt­ve­vők! Az elmúlt hóna­pok közös gon­dol­ko­dá­sát foly­tat­va sze­ret­nénk egy online talál­ko­zó­so­ro­za­tot indí­ta­ni, ami rea­gál a helyi civil közös­sé­gek szer­ve­ző­dé­sé­nek nehéz­sé­ge­i­re, a mun­ká­tok­ra, ami az önkor­mány­za­ti­ság kap­csán rátok vár a követ­ke­ző évek­ben. Új mód­sze­re­ket, esz­kö­zö­ket mutat­ha­tunk be egy­más­nak és meg­oszt­hat­juk az ezek­kel kap­cso­la­tos tapasztalatokat.

Az online talál­ko­zó a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je, amely az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val való­sul meg.

3. alka­lom: Októ­ber 29. 10.00 – 16.30. Elérés, moz­gó­sí­tás. A szer­ve­ze­te­ink, helyi állam­pol­gá­rok bevo­ná­sá­nak, aktív rész­vé­te­lé­nek, cso­port­ja­ink­hoz lazább és szo­ro­sabb kap­cso­ló­dá­sá­nak cél­ja­it esz­kö­ze­it gon­dol­juk végig. Az ügy ala­pú, rövid távú tobor­zás és moz­gó­sí­tás mel­lett a tar­tós kap­cso­lat­épí­tés, elkö­te­le­zés, sze­rep­vál­la­lás, önkén­tes­ség fel­tél­te­le­i­ről gon­dol­ko­dunk, beszél­ge­tünk. Az ese­mény házi­gaz­dái: Giczey Péter és Bálint Móni­ka (Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány)

[ninja_form id=4]

Az on-line talál­ko­zó link­jét a jelent­ke­zők­nek e‑mailben megküldjük.

A jelentkezési határidő: 2020. október 28. 12.00 óra

A fen­ti jelent­ke­zé­si lap elkül­dé­sé­vel ön a kitöl­tött ada­to­kért az alá­írás­sal egyen­ér­té­kű fele­lős­sé­get vál­lal, ezért kér­jük, győ­ződ­jön meg az elkül­dés előtt az ada­tok pontosságáról.

Részletek

Dátum:
2020.10.29.
Időpont:
10:00 - 16:30
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Emberség Erejével Alapítvány
Ökotárs Alapítvány
TASZ