Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

MEGHÍVÓ Választási ismeretek online műhelysorozatra

2020.11.06. @ 10:00 - 15:00

Ked­ves érdek­lő­dők! A TASZ által szer­ve­zett, (a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je), amely az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val való­sul meg, online műhely­so­ro­za­tot sze­ret­ne indí­ta­ni az önkor­mány­za­ti­ság­ról, amely­ben gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó isme­re­te­ket, esz­kö­zö­ket és tudást adunk.

Válasz­tá­si isme­re­tek – 2020. novem­ber 6., pén­tek 10.00 – 15.00

Sok ele­me van egy válasz­tá­si idő­szak­nak, emi­att kívül­ről bonyo­lult­nak és átlát­ha­tat­lan­nak tűn­het. A válasz­tók jelen­tős része nem isme­ri a válasz­tá­si rend­szert, ami távol tart­hat­ja őket a válasz­tás­tól. Ezen a beszél­ge­té­sen célunk, hogy könnyen tovább adha­tó alap­ve­tő válasz­tá­si jogi isme­re­te­ket adjunk, ami meg­könnyí­ti a részt­ve­vők dol­gát a későb­bi közösségszervezésben.

Az ese­mény házi­gaz­dái: Döb­ren­tey Dáni­el, Ben­kő Fló­ra (Tár­sa­ság a Szabadságjogokért)

[ninja_form id=4]

Az on-line talál­ko­zó link­jét a jelent­ke­zők­nek e‑mailben megküldjük.

A jelentkezési határidő: 2020. november 5. 12.00 óra

A fen­ti jelent­ke­zé­si lap elkül­dé­sé­vel ön a kitöl­tött ada­to­kért az alá­írás­sal egyen­ér­té­kű fele­lős­sé­get vál­lal, ezért kér­jük, győ­ződ­jön meg az elkül­dés előtt az ada­tok pontosságáról.

Részletek

Dátum:
2020.11.06.
Időpont:
10:00 - 15:00
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Emberség Erejével Alapítvány
Ökotárs Alapítvány
TASZ