Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

MEGHÍVÓ Helyi aktivizmus 1×1 online műhelysorozatra

2020.11.20. @ 10:00 - 15:00

Ked­ves érdek­lő­dők! A TASZ által szer­ve­zett, (a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je), amely az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val való­sul meg, online műhely­so­ro­za­tot sze­ret­ne indí­ta­ni az önkor­mány­za­ti­ság­ról, amely­ben gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó isme­re­te­ket, esz­kö­zö­ket és tudást adunk.

Helyi akti­viz­mus 1×1 – 2020. novem­ber 20., pén­tek 10.00 – 15.00

Ren­ge­teg idő telik el két válasz­tás között, ami lehe­tő­sé­get ad a válasz­tó­pol­gá­rok meg­is­me­ré­sé­re, a prob­lé­má­ik fel­tér­ké­pe­zé­sé­re és a közös­ség­szer­ve­zés­re. Ebben segít, ha a szer­ve­zet két válasz­tás között is aktí­van tesz a helyi ügye­kért, kere­si a lehe­tő­sé­ge­ket, ahol segí­te­ni tud a helyi lako­sok­nak. Helyi akti­viz­mus 1×1 work­sho­pun­kon ehhez adunk gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó esz­kö­zö­ket és tudást, hogyan lehet­nek a szer­ve­ze­tek aktí­vak a köz­tes időszakban.
Az ese­mény házi­gaz­dái: Sza­bó Atti­la, Ben­kő Fló­ra (Tár­sa­ság a Szabadságjogokért)

[ninja_form id=4]

Az on-line talál­ko­zó link­jét a jelent­ke­zők­nek e‑mailben megküldjük.

A jelentkezési határidő: 2020. november 19. 12.00 óra

A fen­ti jelent­ke­zé­si lap elkül­dé­sé­vel ön a kitöl­tött ada­to­kért az alá­írás­sal egyen­ér­té­kű fele­lős­sé­get vál­lal, ezért kér­jük, győ­ződ­jön meg az elkül­dés előtt az ada­tok pontosságáról.

Részletek

Dátum:
2020.11.20.
Időpont:
10:00 - 15:00
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Emberség Erejével Alapítvány
Ökotárs Alapítvány
TASZ