Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Szövetkezet alapítás — Műhelysorozat

2022.03.08. @ 17:00 - 19:00

Érdekel a szövetkezet alapítás, működés?
Szeretnél többet tudni róla?

Tarts velünk 10 héten át, hogy minden kérdésedre választ találj!

Olyan műhely­so­ro­za­tot aján­lunk a figyel­med­be, amely választ ad a fel­me­rült kér­dé­se­id­re és mel­let­te új isme­re­tek­kel is gaz­da­gít közös­sé­gi vál­lal­ko­zás, szö­vet­ke­zet téma­kör­ben, ami alap­ján eldönt­he­ted, hogy belevágsz‑e a szer­ve­zés­be. A soro­zat 2022. már­ci­us 8‑án kez­dő­dik, 17 óra­kor. Heti 1 alka­lom­mal 2 óra az on-line talál­ko­zás, illet­ve vál­toz­tat­ha­tunk raj­ta, ahogy azt a részt­ve­vők igény­lik. A csat­la­ko­zás­hoz szük­sé­ges lin­ket email­ben küld­jük meg a jelentkezőknek.

A követ­ke­ző témá­kat jár­juk körbe:

Mire jó és mire nem, a szövetkezet?
● Mi motiválja/motiválta a szö­vet­ke­zet létrehozását?
● Hogy állunk a szö­vet­ke­ze­ti tör­vénnyel és a szö­vet­ke­zet saját szabályozási
szük­ség­le­té­vel? Mi kerül­jön az alap­sza­bály­ba és mi nem?
● A szö­vet­ke­ze­ti elvek mit jelen­te­nek a gyakorlatban?

A szö­vet­ke­zet és a gaz­da­sá­gi tevékenység.
● Mi a cél­ja a tagok­nak a gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­val? Mit szeretnének
elérni?
● Ter­mék­től a nyereségig.
● Hoz­zá­já­ru­lás-elosz­tás, fele­lős­ség, munkamegosztás.

A szö­vet­ke­zet szervezete.
● Örö­mök és buktatók.
● Az együtt­mű­kö­dés mód­ja, szer­ve­zés, a tagok egy­más­hoz való viszonya.
● A közösség.
● A szö­vet­ke­zet és partnerei.
● A gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség beil­lesz­té­se a szö­vet­ke­zet életébe.
● a szö­vet­ke­zet éle­te a gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­gen kívül
● A dön­tés­ho­za­tal, fele­lős­ség kér­dés­kö­re (hogyan, kik, miről dön­te­nek, kik vise­lik a
felelősséget)
● Köl­csö­nös­ség, szolidaritás.

A végén remél­jük Te is azok közé tar­to­zol majd, akik a szö­vet­ke­ze­tet tart­ják a leg­em­be­ribb, leg­de­mok­ra­ti­ku­sabb és leg­szebb for­má­nak arra, hogy az
embe­rek köl­csö­nö­sen figyel­je­nek egy­más­ra, szo­li­dá­ri­sak legye­nek egy­más- és a tőlük távol lévők­kel egy­aránt. Akik elkö­te­le­ződ­nek a szö­vet­ke­ze­ti gon­do­lat mel­lett, de még nem aktu­á­lis, hogy szö­vet­ke­zet szer­ve­zé­sé­be kezd­je­nek, nekik ajánl­juk, hogy foly­tas­sák velünk a tapasz­ta­lat­szer­zést a gyakorlatban:
Júni­us-júli­us­ban való­di hely­színt, való­di közös tevé­keny­sé­get kíná­lunk, ami védett kör­nye­zet­ben egy már műkö­dő szö­vet­ke­ze­ten belül való­sul meg. Ekkor saját bőrö­dön tapasz­tal­ha­tod meg, hogy milyen gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dés­ben részt ven­ni, ter­vez­ni, beosz­ta­ni, elosz­ta­ni, egy­más­ra szá­mí­ta­ni, fele­lős­sé­get vállalni.
● Az első alka­lom­mal meg­be­szél­jük a folya­ma­tot és dönt­hetsz úgy, hogy maradsz és végig­vi­szed az egé­szet, vagy rájössz, hogy ez nem neked való.
● A rész­vé­te­led után alkal­man­ként 3000 Ft ado­mányt elfo­ga­dunk, melyet a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány hon­lap­ján fizet­hetsz be.
● Ha vala­mi miatt most nincs pén­zed a támo­ga­tás­ra, akkor azt is írjad meg. Talá­lunk megoldást.

Ha fel­kel­tet­te az érdek­lő­dé­se­det a téma, akkor töltsd ki a jelent­ke­zé­si lapot már­ci­us 4‑ig!
Ha pedig továb­bi infor­má­ci­ó­ra van szük­sé­ged, írj erre az email cím­re: [email protected]
A műhely szer­ve­ző­je: Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, 6090 Kun­szent­mik­lós, Kun­bá­bony 37/2,
adó­szám: 18070008–1–03, Tele­fon: 06 30 6272496, www.cka.hu

A közös tanu­lá­si folya­ma­tot segítik:
● Mészá­ros Zsu­zsa, aki 1994 óta rend­sze­re­sen fog­lal­ko­zik szö­vet­ke­zet-és közös­sé­gi vál­lal­ko­zás fej­lesz­té­sé­vel, men­to­rá­lá­sá­val, közös­ség­fej­lesz­tés­sel. A Kun­bá­bo­nyi Tízek Közös­sé­gi Szö­vet­ke­zet ala­pí­tó­ja és tag­ja, a CKA tanára.
● Sze­pe­si Zsó­fi, Az ECRES (Edu­cat­ing for Com­mu­nity REsili­en­ce and Soli­da­rity) pro­jekt­ko­or­di­ná­to­ra. Részt vett a Gólya Szö­vet­ke­zet felépítésében,dolgozik a Gyütt­ment fesz­ti­vál­lal és a Pro­fi­lant­rop Egye­sü­let­tel, szá­mos közös­sé­gi-és moz­gal­mi kez­de­mé­nye­zés­ben vett részt. Jelen­leg két szö­vet­ke­zet ala­ku­lá­sát támo­gat­ja faci­li­tá­to­ri munkájával.

Részletek

Dátum:
2022.03.08.
Időpont:
17:00 - 19:00