Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Törd meg a klímacsendet! — Teremtésvédelmi workshop-sorozat

2022.05.20. - 2022.05.21.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és a Kovász Közös­ség együtt­mű­kö­dé­sé­ben létrejött
terem­tés­vé­del­mi work­shop-soro­za­tunk esz­kö­zö­ket ad a kezed­be ahhoz, hogy tár­sa­kat gyűjtve
magad köré, öku­me­ni­kus lel­ki ala­pon ins­pi­ráld a gyü­le­ke­ze­ted kör­nye­ze­ti és társadalmi
felelősségvállalásra.
A kép­zés négy elem­ből áll: három műhely-alka­lom­ból, és egy 12 hóna­pos szupervíziós
idő­szak­ból. A szu­per­ví­zió alatt támo­ga­tás nyúj­tunk, hogy a meg­kez­dett szer­ve­zé­si munkád
sike­res legyen; a work­shop modu­lok­ról pedig itt olvashatsz:
https://kovaszkozosseg.hu/teremtesvedelmi-munkacsoport/

A work­sho­pok veze­tői: Gon­da Ben­ce, Neul­in­ger Ágnes, Óno­di-Sza­bó Vera, Tar­csay Tibor

Idő­pont: 2022. május 20. 15.30 — 18.00 és május 21. 09.00 — 16.00

Hely­szín: Pár­be­széd Háza, Mat­teo Ric­ci terem (1085 Buda­pest, Horánsz­ky u. 20.)

Itt tudsz jelentkezni!

Részletek

Kezdés:
2022.05.20.
Vége:
2022.05.21.