05 04

Hitalapú közösségszervezés — szöveggyűjtemény

Célunk, hogy a szer­ve­zett val­lá­si közös­sé­gek, hit­éle­ti cso­por­tok, gyü­le­ke­ze­tek és lel­ki­sé­gi cso­por­tok, a civil szer­ve­ze­tek, érdek­vé­del­mi cso­por­tok és tár­sa­dal­mi moz­gal­mak veze­tő­i­nek együtt­mű­kö­dő part­ne­rei lehes­se­nek. Meg­ta­nul­has­sák, hogyan szer­vez­ze­nek olyan közös­sé­ge­ket, ame­lyek fel­is­me­rik hatal­mu­kat, képe­sek moz­gó­sí­ta­ni ere­jü­ket a vál­to­zás érde­ké­ben.

Bol­ba Már­ta evan­gé­li­kus lel­kész sza­va­i­val ajánl­juk ezt a szö­veg­gyűj­te­ményt mind­azok­nak, akik hit ala­pon kíván­nak ten­ni a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­sá­gért és vál­to­zá­sért. A nem­zet­kö­zi és hazai hit ala­pú közös­ség­szer­ve­zés elmé­let és gya­kor­lat ins­pi­rá­ló és jól hasz­no­sít­ha­tó tanul­má­nya­it tar­tal­maz­za gyűjteményünk.