Aliz, a Tanárnő

A Lánc­re­ak­ció pro­jekt a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az Esély Labor Egye­sü­let két­éves közös pro­jekt­je, mely­nek cél­ja szak­ma­i­lag meg­ala­po­zott és szé­les töme­ge­ket meg­szó­lí­tó tár­sa­dal­mi kam­pá­nyok indí­tá­sa. A pro­jekt kere­te­in belül ala­kult okta­tá­si mun­ka­cso­port cél­ja, hogy hogy tel­jes mér­ték­ben legye­nek biz­to­sí­tot­tak az IKT (Infor­má­ci­ós és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Tech­no­ló­gi­ák) okta­tás fel­té­te­lei Magyar­or­szá­gon. Hosszú távon azt sze­ret­nénk elér­ni, hogy csök­ken­je­nek a jár­vány által még inkább lát­ha­tó­vá vált szél­ső­sé­ges esély­egyen­lőt­len­sé­gek az okta­tá­si rend­szer­ben. Cso­por­tunk olyan szer­ve­ze­tek­ből áll, ame­lyek az okta­tás terü­le­tén dol­goz­nak, főként, de nem kizá­ró­lag hát­rá­nyos hely­ze­tű gyerekekkel.

A kor­mány 2016-ban elfo­gad­ta azt a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át (DOS), amely ezek­re a prob­lé­mák­ra választ adha­tott vol­na. Az ígé­re­tek között a tel­jes okta­tá­si rend­szer digi­tá­lis átala­kí­tá­sa sze­re­pelt. Töb­bek között a taná­ri kom­pe­ten­cia­fej­lesz­tés, a min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő digi­tá­lis esz­kö­zök, és mind­ezek ered­mé­nye­ként az, hogy Magyar­or­szág 2020-ra meg­ha­lad­ja az EU átla­gát a digi­tá­lis írás­tu­dás és kom­pe­ten­ci­ák terén. A jár­vány rámu­ta­tott az ígé­re­tek meg­va­ló­su­lá­sá­nak fájó hiá­nyá­ra. Nem­csak a jár­vány­ban, de a nor­mál tan­rend vissza­té­ré­se után sem lesz esé­lyünk egy jobb okta­tá­si rend­szer­re a gye­re­kek és a taná­rok digi­tá­lis kom­pe­ten­ci­á­i­nak fej­lesz­té­se, az esz­kö­zök­höz való hoz­zá­fé­ré­sük biz­to­sí­tá­sa, de külö­nö­sen a dön­tés­ho­zók szak­mai szem­lé­let­vál­tá­sa nél­kül. A Lánc­re­ak­ció pro­jekt okta­tás­sal fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­tei azt kérik  a kor­mány­za­ti sze­rep­lők­től, hogy tegye­nek ele­get a saját maguk által kitű­zött célok­nak! Ha eddig nem lát­ták be, hogy az okta­tás minő­sé­ge és az esély­egyen­lő­ség csak a digi­ta­li­zá­ció segít­sé­gé­vel javít­ha­tók, a világ­jár­vány ezt kéz­zel­fog­ha­tó­vá tette.

Pocsu­valszki Aliz, a Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­já­nak egyik közös­ség­szer­ve­ző­je vagyok, ere­de­ti­leg pedig magyar­ta­nár, drá­map­eg­agó­gus, 10 évig dol­goz­tam köz­ok­ta­tás­ban. Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban is volt alkal­mam szer­ve­zést tanul­ni, illet­ve a McCa­in Ins­ti­tu­te Next Gene­ra­ti­on Leaders prog­ram­já­nak és a City Year­nek köszön­he­tő­en bele­lát­hat­tam otta­ni anti­szeg­re­gá­ci­ós törek­vé­sek­be és a korai isko­la­el­ha­gyás csök­ken­té­sét cél­zó prog­ra­mok­ba. Az ink­lu­zív okta­tás sze­mé­lye­sen is nagyon fon­tos szá­mom­ra, ezért hálás vagyok érte, hogy sok másik ember­rel, szü­lők­kel, peda­gó­gu­sok­kal, szak­ér­tők­kel, segí­tők­kel közö­sen tehe­tünk itt egy igaz­sá­go­sabb rendszerért.