09 01

SLIC Program a közösségi tanulásról

SLIC Program a közösségi tanulásról

A közös­sé­gi okta­tás­hoz kap­cso­ló­dó tanu­lá­si és  tapasz­ta­lat­cse­re prog­ra­mun­kat az Euró­pai Unió Grundt­vig prog­ram­ja támo­gat­ja.  A 9 part­ner alap­ve­tő cél­ja, hogy a közös­sé­gi ala­pú fel­nőtt­kép­zés­sel kap­cso­la­tos inno­va­tív gya­kor­la­ti pél­dá­in­kat, mód­sze­re­in­ket meg­osszuk egy­más­sal, külö­nös tekin­tet­tel a hát­rá­nyos hely­ze­tű cél­cso­por­tok­ra, a krí­zis nyo­mán kiala­ku­ló közös­sé­gi-tár­sa­dal­mi hiányokra. 

A pro­jekt önál­ló web­ol­da­lahttp://slicproject.wordpress.com