Budapest Intézet: MENNYIBE KERÜLNE A NOKS MEGBECSÜLÉSE?

KÖZPÉNZÜGYI SZCENÁRIÓ-ELEMZÉS A MAGYAR KÖZOKTATÁS EGYES, A NEVELÉST-OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ DE NEM OKTATÓI-NEVELŐI MUNKAKÖRÖKET BETÖLTŐ DOLGOZÓINAK BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSI IGÉNYEKRŐL (2022)

A Buda­pest Szak­po­li­ti­kai Elem­ző Inté­ze­tet 2022 ele­jén kér­te fel a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány arra, hogy vizs­gál­ja meg a Magyar­or­szá­gon NOKS mun­ka­kör­ben dol­go­zók lét­szá­mát és bére­zé­sét. Az inté­zet össze­gyűj­töt­te az orszá­gos ada­to­kat, majd szce­ná­rió-elem­zést készí­tett a szük­sé­ges lét­szám- és bér­fej­lesz­tés­sel kap­cso­lat­ban a meg­ren­de­lő mun­ka­cso­port­já­nak szak­mai javas­la­tai alap­ján. A pro­jekt köz­po­li­ti­kai jelen­tő­sé­ge hang­sú­lyoz­za, hogy a fej­lett orszá­gok­ban a köz­ok­ta­tá­si szek­tor­ban alkal­ma­zot­tak jelen­tős részét nem peda­gó­gu­sok, hanem NOKS jel­le­gű mun­ka­kör­ben dol­go­zó szak­em­be­rek adják. Ez össze­füg­gés­be hoz­ha­tó azzal, hogy ezek­nek az orszá­gok­nak a köz­ok­ta­tá­si rend­sze­re maga­sabb szin­tű és igaz­sá­go­sabb lehet, mint Magyar­or­szá­gé. Ennek meg­fe­le­lő­en fon­tos kér­dés­ként merül fel, hogy mek­ko­ra lét­szám- és bér­tö­meg­fej­lesz­tés­re lehet szük­ség a hazai okta­tás­po­li­ti­ka fej­lesz­té­se érdekében.

A jelen­tés ilyen köze­lí­tő szá­mí­tá­so­kat készít ebben a témában.

EDUA pro­jekt

Ukrán mene­kült gyer­me­kek okta­tá­si ellá­tá­sa Magyar­or­szá­gon — HELYZETKÉP ÉS SZAKPOLITIKAI JAVASLATCSOMAG ( 2023 )

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és a Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form össze­gyűj­töt­te és meg­osz­tot­ta az ukraj­nai mene­kült gyer­me­kek okta­tás­hoz való hoz­zá­fé­ré­sét segí­tő infor­má­ci­ó­kat. A pro­jekt során kér­dő­íves fel­mé­rést végez­tek, kon­fe­ren­ci­á­kat tar­tot­tak és részt vet­tek külön­bö­ző ren­dez­vé­nye­ken. Az aján­lás­cso­mag a tapasz­ta­la­tok, kuta­tá­si ered­mé­nyek és nem­zet­kö­zi gya­kor­lat átte­kin­té­se alap­ján készült, fókusz­ál­va az okta­tá­si rend­szer­be való belé­pés, az okta­tá­si intéz­mé­nyek fel­ké­szí­té­se és más terü­le­tek prob­lé­má­i­ra. A javas­la­tok külön hang­sú­lyoz­zák az ukrán mene­kül­tek ink­lu­zív okta­tá­sát és az ága­zat­kö­zi együtt­mű­kö­dést. A doku­men­tum tar­tal­maz­za az aján­lá­sok össze­fog­la­lá­sát és hat ország prob­lé­ma­ke­ze­lé­si gya­kor­la­tá­nak rész­le­tes bemu­ta­tá­sát. A javas­la­tok cél­ja az ukraj­nai hábo­rú követ­kez­té­ben Magyar­or­szág­ra mene­kült gyer­me­kek és csa­lá­dok hely­ze­té­nek javí­tá­sa, ugyan­ak­kor álta­lá­no­sít­ha­tók más nem­zet­kö­zi véde­lem­ben része­sü­lő vagy nem magyar anya­nyel­vű gyer­me­kek ese­té­ben is. A doku­men­tum kieme­li az ada­tok hiá­nyát, az okta­tá­si rend­szer fel­ké­szü­let­len­sé­gét és az átgon­dolt köz­pon­ti hely­zet­ke­ze­lés hiá­nyát. Java­sol­ják az intéz­mé­nyek és kor­mány­za­ti szer­vek részé­ről a prob­lé­mák meg­ol­dá­sát és enyhítését.