09 04

Társadalmi változások előidézése helyi közösségekben — Alapszintű kézikönyv közösségszervezők számára

A közös­ség­szer­ve­zés ”Olyan mód­szer, amely már csu­pán sza­bá­lyai révén egy jobb demok­rá­ci­át teremt mind­azok­nak, akik ben­ne van­nak, és aki­ket érint. Olyan mód­szer, amely hasz­ná­ló­it kri­ti­kus­sá, nyi­tott gon­dol­ko­dá­sú­vá teszi, olya­nok­ká, akik képe­sek a tudás, a tapasz­ta­la­tok, a gon­dol­ko­dás meg­osz­tá­sá­ra és a cso­port­ként való fel­lé­pés­re.” — mond­ja egy közös­ség­szer­ve­ző. A kézi­könyv bol­gár, len­gyel, magyar, szlo­vák szer­ve­ze­tek közös mun­ká­já­nak ered­mé­nye, végig­vi­szi az olva­sót a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­tán és sok hasz­nos fogás­sal lát­ja el.