13 05

1+1 Közösségi Adománygyűjtő Kampány


1+1 mil­li­ós kam­pány indul a szeg­re­gá­tu­mok­ban tevé­keny­ke­dő szer­ve­ző­ink munkájára!

Mag­Net Ban­kos vagy? Tud­tad, hogy min­ket is támo­gat­hatsz a Mag­Net Bank Közös­sé­gi Ado­má­nyo­zá­si Prog­ram­já­ban? A prog­ram kere­té­ben az ügy­fe­lek 25 mil­lió forin­tot (szer­ve­ze­ten­ként 1 mil­lió forin­tot!) oszt­hat­nak szét a Bank felü­le­te­in, első­sor­ban net­bank­ju­kon keresz­tül az álta­luk kivá­lasz­tott tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­tek­re leadott szavazataikkal.Nem vagy Mag­Net Ban­kos? Nem prob­lé­ma, mert a Mag­Net Ban­kos fel­aján­lá­so­kat sze­ret­nénk a Te segít­sé­ged­del meg­dup­láz­ni és még 1 mil­lió forint támo­ga­tást össze­gyűj­te­ni a web­ol­da­lun­kon keresztül!

Az ese­mény poszt­ja­i­ban folya­ma­to­san fris­sü­lő tar­ta­lom­mal jelent­ke­zünk 6 héten keresz­tül, ahol bemu­tat­juk szer­ve­ző­ink mun­ká­ját és elmond­juk, hogy miért is érde­mes támo­gat­ni min­ket. Május 17. és júni­us 28. között élj a lehe­tő­ség­gel, és segíts egy jó ügyet a bank nye­re­sé­gé­ből: Ajánld fel a rád eső ban­ki nye­re­ség­rész 10%-át Net­ban­ko­don keresz­tül, vagy bank­fi­ó­kod­ban, eset­leg tele­fo­non (+361/428‑8888), vagy itt a weboldalon!