16 06

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó érin­tett szü­lők­nek, peda­gó­gu­sok­nak, szak­ér­tők­nek, segí­tők­nek! ⏰2024. júni­us 30-án, vasár­nap, 10.00–15.00 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14.Júni­us 2.-i talál­ko­zónk után ismét várunk sze­re­tet­tel min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős beszél­ge­té­sünk­re Buda­pes­ten.  Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek képviselőit…

Bővebben…

07 06

Választásra készülve — Jelölti Fórum Csobánkán

“A cso­bán­kai civi­lek 2021-ben kezd­ték meg­szer­vez­ni magu­kat egy fon­tos zöld­te­rü­let – a Var­g­ha-kert – meg­vé­dé­se érde­ké­ben. Aztán ahogy elkezd­tek egy­re több helyi üggyel fog­lal­koz­ni, és egy­re job­ban bele­ás­ni magu­kat az önkor­mány­zat műkö­dé­sé­be, úgy vált egy­re nyil­ván­va­lób­bá a tes­tü­let és a…

Bővebben…

30 05

Légy a demokrácia Őre!

és Rész­vé­tel Hónap­ja 2024 — FELHÍVÁS! Egé­szen külön­le­ges poli­ti­kai hely­zet áll majd fenn a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok éle­té­ben júni­us 9‑e után. A meg­vá­lasz­tott új kép­vi­se­lő­tes­tü­le­tek csak októ­ber else­jé­től lép­nek hiva­tal­ba, ami­kor lejár a 2019-ben meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők és pol­gár­mes­te­rek man­dá­tu­ma.  Külö­nö­sen fontos,…

Bővebben…

24 05

Katasztrofális a vízhálózat állapota

Az ATV-nél járt a Víz Koa­lí­ció, ahol a tanul­má­nyuk­ról, a tár­sa­dal­mi egyez­te­té­si fel­hí­vá­suk­ról és a víz­ügy­ről beszélt Homo­ki And­rea, a Víz Koa­lí­ció egyik ala­pí­tó­ja, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, aki szin­tén a Víz Koa­lí­ció tag­ja, és Érd önkor­mány­za­ti képviselője.…

Bővebben…

22 05

Biztonságban tudni gyerekként és hinni a biztos jövőjében!

Erre vágyik min­den szü­lő! Az autis­ta gye­re­kek szü­le­i­nek azon­ban ez sok­szor csak vágy­álom. A jelen­le­gi okta­tá­si rend­szer­ben csak nagyon kevés támo­ga­tás­ra szo­ru­ló gye­rek­nek ada­tik meg a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet. Miköz­ben min­den isko­lai érzé­ke­li, hogy egy­re töb­ben van­nak, a leg­töb­ben nem jutot­tak túl…

Bővebben…

21 05

VIGYÁZAT, MÉLYVÍZ! CSAK ÚSZNI TUDÓKNAK!

A CKA tavaly tavasszal indí­tot­ta egy­éves közös­ség­szer­ve­ző men­tor­prog­ram­ját, mely­nek első vég­ző­sei között volt Magyar-Ábel Ágnes is. Olvasd el, hogyan élte meg ő ezt az elmúlt egy évet! Mot­tó: Nehéz úgy beszá­mo­lót írni, ami­kor az ember épp úsz­ni tanul, folya­ma­tos kar­csa­pá­sok nélkül…

Bővebben…

03 05

I. Wekerlei Közösségi Programalkotás

Rend­kí­vül ins­pi­rá­ló kol­lek­tív ese­mény szak­mai part­ne­re volt ismét a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány. Az  I. Weker­lei Közös­sé­gi Prog­­ram­al­­ko­­tás-ra 30 aktív helyi lakos gyűlt össze, hogy közö­sen gon­dol­kod­ja­nak arról:  mit tehet az önkor­mány­zat annak érde­ké­ben, hogy Weker­lén bol­do­gabb legyen az élet. A prog­ram során az…

Bővebben…

13 04

Ez a minimum

Néhány kivé­től elte­kint­ve átlag alat­ti vagy még annál is rosszabb az átlát­ha­tó­sá­gi muta­tó­ja az agg­lo­me­rá­ci­ós tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok­nak.  Szent­end­re (72,31%) köz­zé­té­te­li gya­kor­la­ta egy­ér­tel­mű­en jónak mond­ha­tó, míg Vecsés dön­tés­ho­za­ta­li átlát­ha­tó­sá­ga érté­kel­he­tet­len (18,46%), de Üllő, Veres­egy­ház és Verő­ce önkor­mány­za­ti hon­lap­ja is elég­te­len minősítést…

Bővebben…