29 10

” A közösségszervezésben az emberek jóléti igényei ébrednek fel.”

Hogyan lesz vala­ki közös­ség­szer­ve­ző? Miért fon­tos az, hogy kilép­jünk a kom­fort­zó­nánk­ból és tény­le­ge­sen tegyünk azért, hogy a lakó­he­lyünk, kör­nye­ze­tünk job­bá vál­jon? Töb­bek között ezek­re a kér­dé­sek­re is választ kap­ha­tunk a Van Más út! — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért közös­ség­szer­ve­ző­jé­től, Néme­the Krisz­ti­ná­tól.…

Bővebben…

29 10

Visszavonhatják a civileket megbélyegző törvényt

Sem­mis­sé vál­hat a “kül­föld­ről finan­szí­ro­zott” civi­le­ket meg­bé­lyeg­ző jog­sza­bály. Az Ország­gyű­lés Igaz­ság­ügyi Bizott­sá­ga a napok­ban vet­te tárgy­so­ro­zat­ba az úgy­ne­ve­zett civil-tör­­vény meg­sem­mi­sí­té­sé­ről szó­ló ellen­zé­ki indít­ványt — kor­mány­pár­ti támo­ga­tás­sal. Az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga ugyan­ak­kor már idén júni­us 18-án az uni­ós jog­gal ellen­té­tes­nek minő­sí­tet­te…

Bővebben…

21 10

Esélyradar — az információ mindenkit megillet

A Roma Civil Háló­zat, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az aHang közös kam­pá­nya a mély­sze­gény­ség­ben élő­ek­nek jut­tat­ja el a jár­vány leküz­dé­sé­hez szük­sé­ges infor­má­ci­ó­kat. A koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány meg­mu­tat­ta, hogy milyen kiszol­gál­ta­tot­tá tehet min­ket az infor­má­ció­hi­ány. Bár­mi­kor veszély­be kerül­het a mun­ka­he­lyünk, sőt, az…

Bővebben…

15 10

Cselekedj velünk a szegénység elleni küzdelem világnapján!

Az Esély Labor Egye­sü­let októ­ber 17-én egy saj­tó­nyil­vá­nos ese­mé­nyen mutat­ja be, hogy mennyit szá­mí­ta­na a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sa. A sze­gény­ség elle­ni küz­de­lem világ­nap­ján, dél­előtt 11 óra­kor az Olim­pia Park­ban tart ren­dez­vényt az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés mun­ka­cso­port­ja, ahol fel­szó­la­lá­sok…

Bővebben…

15 10

Az európai szegénységi jelentésről és a családi pótlékról beszélgettünk

Online beszél­ge­tést tar­tot­tunk az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Hete kere­té­ben a csa­lá­di pót­lék­ról és az Euró­pai Sze­gény­ség­el­le­nes Háló­zat kiad­vá­nyá­ról. Az idei Rész­vé­tel Heté­nek kiemelt témá­ja a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sa, ezért tar­tot­tuk fon­to­sank azt, hogy szak­ér­tők­kel jár­juk kör­be a témát a jelen­le­gi sze­gény­sé­gi…

Bővebben…

08 10

Megjelent a CKA 2018–2019-es kiadványa!

A Szer­vezz és szer­ve­ződj a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­nak záró­ta­nul­má­nya. Az ala­pít­vány 2018–2019-es kiad­vá­nyá­ban közös­ség­szer­ve­zők elem­zik meg­nyert ügye­i­ket és a közös­ség­szer­ve­ző folya­ma­tot. A ripor­tok­ban és inter­júk­ban olyan ügye­ket mutat­nak be, amik helyi szin­ten súlyo­san érin­tet­ték a lakos­sá­got és a…

Bővebben…

30 09

Újra itt a Részvétel hete!

Várunk téged is 2020. Októ­ber 10 — 17. között! A Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­ton keresz­tül 2005 óta civil szer­ve­ze­tek tucat­jai moz­dul­nak meg együtt, hogy a tár­sa­dal­mi rész­vé­tel fon­tos­sá­gá­ra és saját ügye­ik­re fel­hív­ják a figyel­met. 2020-ban ez egy kicsit más­kép­pen ala­kul –…

Bővebben…

25 09

Különdíjat kapott az Eleven Gyál a Civil Díj 2020-on!

A civil szak­ma elis­me­ré­sét a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás javí­tá­sá­ért indí­tott kam­pá­nyu­kért kap­ta a civil közös­ség. Idén ötö­dik alka­lom­mal adták át a Civil Díjat az év leg­ki­emel­ke­dőbb kez­de­mé­nye­zé­se­i­nek és szer­ve­ze­te­i­nek. A díja­kat nyolc kate­gó­ri­á­ban osz­tot­ták ki, ezek közül a külön­dí­jat sike­rült elhoz­nia…

Bővebben…