12 09

Legyél a munkatársunk!

Admi­niszt­ra­tív mun­ka­tár­sun­kat keres­sük! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány olyan mun­ka­tár­sat keres, aki segít a szer­ve­ze­ti admi­niszt­rá­ci­ót rend­ben tar­ta­ni, szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­val és a pénz­ügyes mun­ka­társ­sal.  A CKA 1994 óta a közös­sé­gi mun­ka, közös­ség­fej­lesz­tés és közös­ség­szer­ve­zés egyik leg­fon­to­sabb fel­nőtt­kép­zé­si intézménye.…

Bővebben…

11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…

15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban!  2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 órá­ig A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós kép­zé­sen: meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban; a közös gondolkodás,…

Bővebben…

08 06

Szerveződj a lakhelyeden!

Szer­ve­ződj a lak­he­lye­den!  Legyél szom­széd­sá­gi szer­ve­ző! Egy éves közös­­ség­­szer­­ve­­ző- közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ram szom­széd­sá­gi szer­ve­zők­nek.  Ugrás a jelent­ke­zé­si lap­hoz Soka­kat izgat szom­széd­sá­god­ban, hogy mi lesz a tele­pü­lé­se­tek sor­sa? Mi épül, mi szé­pül, és mennyi bele­szó­lá­sa van ebbe a helyi lako­sok­nak?  Egy éves…

Bővebben…

24 03

A demokrácia helyben kezdődik

A CKA Helyi Demok­rá­cia Műhely pro­jekt­je meg­tar­tot­ta első évér­té­ke­lő nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ját Buda­pes­ten.  Gyak­ran érez­he­tő egy feszült­ség a poli­ti­kai és civil sze­rep­lők között, nem min­dig van­nak jóban. Pedig jó eset­ben mind­két fél a tele­pü­lés érde­ke­it szol­gál­ja és mind­ket­tő­nek szük­sé­ge van a…

Bővebben…

09 03

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érde­ke? Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közös­ség­szer­ve­zést! Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt áll­nak.  Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a…

Bővebben…

15 02

A VÍZ KOALÍCIÓ A Fenntartható Fejlődés Bizottságánál járt a Parlamentben

2023. feb­ru­ár 14. A Víz Koa­lí­ció, egy civi­lek­ből, szak­szer­ve­ze­ti, önkor­mány­za­tok kép­vi­se­lők­ből, szak­ér­tők­ből álló szö­vet­ség, amely 2 éve pró­bál­ja kihan­go­sí­ta­ni az ivó­­víz­­ve­­ze­­ték-háló­­zat leamor­ti­zá­ló­dott álla­po­tá­nak súlyos­sá­gát. Ennek az aktív mun­ká­nak az ered­mé­nye volt, hogy feb­ru­ár 14-én a Fenn­tart­ha­tó Fej­lő­dés Bizott­ság vég­re lehe­tő­sé­get adott a…

Bővebben…

14 02

Mit tehetünk az oktatási szegregáció ellen?

Beszél­ge­tő fórum, Kesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház, 2023. feb­ru­ár 10. Akár több száz­ezer is lehet azok­nak a gye­re­kek­nek szá­ma, akik­nek a napi isko­lai jól­lé­tét, hosszú távon pedig a jövő­jét hatá­roz­za meg,  hogy megkapják‑e a szá­muk­ra szük­sé­ges peda­gó­gi­ai gon­dos­ko­dást. Ők azok a sajátos…

Bővebben…