28 01

A lengyel civilek sikerei a 2023-as választásokon: Együtt a demokráciáért! — WEBINAR

⏰Feb­ru­ár 6., 17.00- 18.30

A hazai válasz­tá­sok körül dol­go­zó civil csa­pa­tok tag­ja­i­nak fon­tos lehet a len­gyel ered­mé­nyek mögöt­ti állam­pol­gá­ri akti­viz­mu­sok megismerése.

Várunk min­den olyan érdek­lő­dőt nyil­vá­nos talál­ko­zón­kon, aki szí­ve­sen meg­hall­gat­ná, kér­dez­ne 4 len­gyel ven­dé­günk­től, és sike­re­i­ket beépí­te­né a saját civil munkájába.

A 4 ven­dé­günk külön­bö­ző sze­re­pek­ben vett részt a len­gyel­or­szá­gi válasz­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó civil munkában:

🇵🇱Dr. Iga Kazi­mi­erczyk, tanár, peda­gó­gus, a Tér az Okta­tá­sért Ala­pít­vány elnöke

Iga okta­tó, tanár és akti­vis­ta. Szá­mos okta­tá­si anyag szer­ző­je diá­kok­nak és taná­rok­nak, vala­mint civil neve­lé­si prog­ra­mok koor­di­ná­to­ra. Társ­ala­pí­tó­ja a “Sza­bad Isko­la” kam­pány­nak és a “Tér az Okta­tá­sért” Ala­pít­vány elnö­ke. (bőveb­ben: https://przestrzendlaedukacji.org/)

🇵🇱Klara Nadol­ska — orvos, a Tour de Konsty­tuc­ja (Cons­ti­tu­ti­on Tour) akti­vis­tá­ja, a KORD Foun­da­ti­on tagja

Klara az orszá­got jár­va oktat­ja a len­gyel állam­pol­gá­ro­kat a jog­ál­la­mi­ság­ról, hogy a len­gyel alkot­má­nyon keresz­tül hív­ja fel a figyel­met a pol­gá­rok joga­i­ra, sza­bad­sá­gá­ra és biztonságára.

(bőveb­ben: https://tour-de-konstytucja.pl/ )

🇵🇱 Bogu­mil Kol­ma­si­ak - kam­pány­csa­pat veze­tő­je és az Akc­ja Demok­rac­ja alelnöke.

Bogu­mil koor­di­nál­ta a rész­vé­te­li arány növe­lé­sét és a prog­resszív sza­va­zók moz­gó­sí­tá­sát cél­zó kam­pányt #IdęNaWybo23 a len­gyel par­la­men­ti válasz­tá­so­kon. Több mint 20 éve vesz részt poli­ti­kai, tár­sa­dal­mi és kör­nye­zet­vé­del­mi akti­viz­mus­ban. Szo­cio­ló­gia és nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok sza­kon vég­zett. (bőveb­ben: https://www.akcjademokracja.pl/)

🇵🇱 Zofia Lut­kiewicz, Elnök, Poli­ti­kai Elszá­mol­tat­ha­tó­sá­gért Alapítvány

Zofia Lut­kiewicz a Poli­ti­cal Accoun­ta­bi­lity Foun­da­ti­on (PAF) elnö­ke, ahol a demok­rá­cia elő­moz­dí­tá­sá­val, a válasz­tá­sok integ­ri­tá­sá­val és a dez­in­for­má­ció elle­ni küz­de­lem­mel kap­cso­la­tos pro­jek­te­ket vezet. A PAF egy veze­tő len­gyel civil szer­ve­zet, amely pár­tat­lan bel­föl­di válasz­tá­si meg­fi­gye­lé­se­ket szer­vez Len­gyel­or­szág­ban, vala­mint válasz­tá­si meg­fi­gye­lő misszi­ó­kat indít Euró­pa-szer­te és a volt poszt­szov­jet tér­ség­ben. Zofi­át nem­ré­gi­ben nevez­ték ki a Demok­ra­ti­kus Válasz­tá­sok Euró­pai Plat­form­já­nak (EPDE) elnök­sé­gi tag­já­vá. (bőveb­ben: https://odpowiedzialnapolityka.pl/)


Polish civil society’s succ­es­ses at the 2023 elec­tions: Toget­her For Democ­racy!

WEBINAR: 06/2/2024

We wel­co­me at our web­inar all tho­se inter­es­ted who would like to lis­ten to and ask quest­ions of our 4 Polish guests and incor­pora­te the­ir succ­es­ses into the­ir own civic work.

Our 4 guests par­ti­ci­pa­ted in civil work rela­ted to the elec­tions in Poland in dif­fe­rent roles:

🇵🇱Dr. Iga Kazi­mi­erczyk, Tea­cher, Edu­ca­tor, Pres­ident, Space for Edu­ca­ti­on Foundation

Iga is an edu­ca­tor, tea­cher and acti­vist. She is aut­hor of seve­ral edu­ca­ti­o­nal mate­ri­als for stu­dents and tea­chers as well as coor­di­na­tor of civic edu­ca­ti­on prog­ram­mes. She is co-foun­der of the “Free Scho­ol” cam­pa­ign and pres­ident of the “Space for Edu­ca­ti­on” Foun­da­ti­on.  https://przestrzendlaedukacji.org/

🇵🇱Klara Nadol­ska, Medi­cal Doc­tor, acti­vist at Tour de Konsty­tuc­ja (Cons­ti­tu­ti­on Tour), mem­ber of the KORD Foundation

As an acti­vist Klara raises aware­ness of citi­zens rights, fre­e­dom and secu­rity thro­ugh the Polish cons­ti­tu­ti­on by edu­cat­ing citi­zens across the count­ry abo­ut the rule of law.  https://tour-de-konstytucja.pl/

🇵🇱Zofia Lut­kiewicz, Pres­ident, Poli­ti­cal Accoun­ta­bi­lity Foun­da­ti­on (PAF)

Zofia Lut­kiewicz is the Pres­ident of the Poli­ti­cal Accoun­ta­bi­lity Foun­da­ti­on (PAF) whe­re she leads pro­jects on democ­racy promo­ti­on, elec­ti­on integ­rity, and coun­ter­ing dis­in­for­ma­ti­on. PAF is a lead­ing Polish NGO organ­is­ing non-par­ti­san dom­es­tic elec­ti­on moni­tor­ing in Poland, as well as elec­ti­on obser­va­ti­on mis­sions across Euro­pe and the for­mer post-Sovi­et space. Zofia was recently appoin­ted as board mem­ber of the Euro­pe­an Plat­form for Democ­ra­tic Elec­tions (EPDE). https://odpowiedzialnapolityka.pl/

🇵🇱 Bogu­mil, Cam­pa­ign team mana­ger and Vice Pres­ident of the Board, Akc­ja Demokracja

Bogu­mil Kol­ma­si­ak — cam­pa­ign team mana­ger and vice pres­ident of the board of Akc­ja Demok­rac­ja. He coor­di­na­ted the cam­pa­ign to inc­re­a­se the tur­no­ut and mobi­li­ze prog­r­es­sive voters #IdęNaWybo23 in the Polish par­lia­men­tary elec­tions. Invol­ved in poli­ti­cal, soci­al and envi­ron­men­tal acti­vism for over 20 years. Gra­du­a­te in soci­o­logy and inter­na­ti­o­nal rela­tions. https://www.akcjademokracja.pl/