15 07

Hálózatépítés Egerben

Nem­ré­gi­ben Eger­ben jár­tunk egy nagy­sze­rű háló­zat­épí­tő talál­ko­zón – Pest vár­me­gyei és észak­­ke­­let-magyar­or­­szá­­gi civil szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­vel. A két­na­pos ese­ményt a bor­vi­dék­hez mél­tón a Szép­­asszony-völ­­gyi Osto­ros csa­lá­di pin­cé­szet­ben kezd­tük egy közös vacso­rá­val és az egy­más mun­ká­já­nak isme­re­té­re épü­lő játé­kos beve­ze­tőt köve­tő, éjszakába…

Bővebben…

12 07

Közösségszervezők Országos Találkozója 2024

Mi tör­tént Kun­bá­bony­ban? A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén már VII. alka­lom­mal ren­dez­te meg a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban júli­us 4–7. között. Az év egyik leg­fon­to­sabb ese­mé­nyé­re hete­kig készül­tünk, hogy szí­nes, hasz­nos, szó­ra­koz­ta­tó és gör­dü­lé­keny prog­ra­mo­kat szer­vez­zünk, melyek…

Bővebben…

27 06

A közösség megtart, erőt ad, és hagyományt teremt!

A Weker­lei Kul­túr­ház az első pil­la­nat­tól kezd­ve nagy hang­súlyt fek­tet a csa­lá­dok­ra. Kül­de­té­sük és fel­ada­tuk, hogy folya­ma­to­san fel­mér­jék az ott élők igé­nye­it. Tud­ják, aki belép hoz­zá­juk, magá­val hoz­za és elvi­szi a lehe­tő­sé­gek tár­há­zát. Beszél­get­nek, kér­dez­nek, hogy meg­is­mer­jék a közös­ség elvárását.…

Bővebben…

16 06

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért?

Talál­ko­zó érin­tett szü­lők­nek, peda­gó­gu­sok­nak, szak­ér­tők­nek, segí­tők­nek! ⏰2024. júni­us 30-án, vasár­nap, 10.00–15.00 óra📍Buda­pest, VII ker., Rákó­czi út 14.Júni­us 2.-i talál­ko­zónk után ismét várunk sze­re­tet­tel min­den érdek­lő­dő szü­lőt, peda­gó­gust, szak­ér­tőt, segí­tőt, érdek­vé­del­mi szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­it ismer­ke­dős beszél­ge­té­sünk­re Buda­pes­ten.  Célunk, hogy olyan szer­ve­ze­tek képviselőit…

Bővebben…

07 06

Választásra készülve — Jelölti Fórum Csobánkán

“A cso­bán­kai civi­lek 2021-ben kezd­ték meg­szer­vez­ni magu­kat egy fon­tos zöld­te­rü­let – a Var­g­ha-kert – meg­vé­dé­se érde­ké­ben. Aztán ahogy elkezd­tek egy­re több helyi üggyel fog­lal­koz­ni, és egy­re job­ban bele­ás­ni magu­kat az önkor­mány­zat műkö­dé­sé­be, úgy vált egy­re nyil­ván­va­lób­bá a tes­tü­let és a…

Bővebben…

30 05

Légy a demokrácia Őre!

és Rész­vé­tel Hónap­ja 2024 — FELHÍVÁS! Egé­szen külön­le­ges poli­ti­kai hely­zet áll majd fenn a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok éle­té­ben júni­us 9‑e után. A meg­vá­lasz­tott új kép­vi­se­lő­tes­tü­le­tek csak októ­ber else­jé­től lép­nek hiva­tal­ba, ami­kor lejár a 2019-ben meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők és pol­gár­mes­te­rek man­dá­tu­ma.  Külö­nö­sen fontos,…

Bővebben…

24 05

Katasztrofális a vízhálózat állapota

Az ATV-nél járt a Víz Koa­lí­ció, ahol a tanul­má­nyuk­ról, a tár­sa­dal­mi egyez­te­té­si fel­hí­vá­suk­ról és a víz­ügy­ről beszélt Homo­ki And­rea, a Víz Koa­lí­ció egyik ala­pí­tó­ja, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, aki szin­tén a Víz Koa­lí­ció tag­ja, és Érd önkor­mány­za­ti képviselője.…

Bővebben…