30 05

Légy a demokrácia Őre!

és Rész­vé­tel Hónap­ja 2024 — FELHÍVÁS! Egé­szen külön­le­ges poli­ti­kai hely­zet áll majd fenn a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok éle­té­ben júni­us 9‑e után. A meg­vá­lasz­tott új kép­vi­se­lő­tes­tü­le­tek csak októ­ber else­jé­től lép­nek hiva­tal­ba, ami­kor lejár a 2019-ben meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők és pol­gár­mes­te­rek man­dá­tu­ma.  Külö­nö­sen fontos,…

Bővebben…

13 04

Ez a minimum

Néhány kivé­től elte­kint­ve átlag alat­ti vagy még annál is rosszabb az átlát­ha­tó­sá­gi muta­tó­ja az agg­lo­me­rá­ci­ós tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok­nak.  Szent­end­re (72,31%) köz­zé­té­te­li gya­kor­la­ta egy­ér­tel­mű­en jónak mond­ha­tó, míg Vecsés dön­tés­ho­za­ta­li átlát­ha­tó­sá­ga érté­kel­he­tet­len (18,46%), de Üllő, Veres­egy­ház és Verő­ce önkor­mány­za­ti hon­lap­ja is elég­te­len minősítést…

Bővebben…

28 03

Látványos demonstrációval zárta az Energiaügyi Minisztérium előtt a Víz Hete rendezvénysorozatát a Víz Koalíció

Víz Hete 2024 — VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN. 2024. már­ci­us 27., Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um Az ország 37 ese­mé­nyén vet­tek részt a helyi­ek, hogy a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó:  VÍZZEL  fog­lal­koz­za­nak a Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat­ban. Beszél­tek a víz­sze­gény­ség­ről, az ivó­víz jövő­jé­ről, az élő vizeinkről.…

Bővebben…

28 01

A lengyel civilek sikerei a 2023-as választásokon: Együtt a demokráciáért! — WEBINAR

⏰Feb­ru­ár 6., 17.00- 18.30 A hazai válasz­tá­sok körül dol­go­zó civil csa­pa­tok tag­ja­i­nak fon­tos lehet a len­gyel ered­mé­nyek mögöt­ti állam­pol­gá­ri akti­viz­mu­sok meg­is­me­ré­se. Várunk min­den olyan érdek­lő­dőt nyil­vá­nos talál­ko­zón­kon, aki szí­ve­sen meg­hall­gat­ná, kér­dez­ne 4 len­gyel ven­dé­günk­től, és sike­re­i­ket beépí­te­né a saját civil…

Bővebben…

26 10

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00 Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novemberben…

Bővebben…