28 01

A lengyel civilek sikerei a 2023-as választásokon: Együtt a demokráciáért! — WEBINAR

⏰Feb­ru­ár 6., 17.00- 18.30 A hazai válasz­tá­sok körül dol­go­zó civil csa­pa­tok tag­ja­i­nak fon­tos lehet a len­gyel ered­mé­nyek mögöt­ti állam­pol­gá­ri akti­viz­mu­sok meg­is­me­ré­se. Várunk min­den olyan érdek­lő­dőt nyil­vá­nos talál­ko­zón­kon, aki szí­ve­sen meg­hall­gat­ná, kér­dez­ne 4 len­gyel ven­dé­günk­től, és sike­re­i­ket beépí­te­né a saját civil…

Bővebben…

26 10

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00 Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novemberben…

Bővebben…