08 04

Az Eleven Gyál és Eleven Vecsés közös sikere: megújult autóbuszvonal

A civi­lek elér­ték, hogy új volán­busz­já­rat legyen Köki Gyál és Vecsés érin­té­sé­vel, ezzel meg­könnyít­ve a helyi­ek életét.

2019 óta kam­pá­nyol éssze­rűbb busz­út­vo­na­lért az Ele­ven Gyál és Ele­ven Vecsés csa­pa­ta, a jelen­le­gi útvo­nal­ve­ze­tés ugyan­is kevés embert ösz­tö­nöz arra, hogy a szó­ban for­gó 578-as busszal utazzon.

Nagy igény volt hasz­nál­ha­tó járat­ra Gyál és Vecsés között, ezzel a javas­lat­tal a két civil szer­ve­ző­dés janu­ár­ban az Inno­vá­ci­ós és Tech­no­ló­gi­ai Minisz­té­ri­um­mal is egyez­te­tett, nem­hi­á­ba: A Volán­busz a hon­lap­ján tet­te nem­rég köz­zé, hogy új busz­vo­nal indul Köki, Gyál és Vecsés érintésével.

Gra­tu­lá­lunk az újabb civil sikerhez!