04 03

Bekerültünk a MagNet Bank Közösségi Adományozási Programjába

150 jelent­ke­ző­ből kerül­tünk be 25 civil szer­ve­zet közé, akik innen­től kezd­ve a Mag­Net Bank Közös­sé­gi Ado­má­nyo­zá­si Prog­ram­já­ban részt vesznek. 

Örü­lünk, hogy szá­mos más remek civil kez­de­mé­nye­zés­sel együtt a csa­pat tag­jai lehe­tünk mi is!