15 11

Beszámoló a HDM workshopról

Novem­ber 9‑én nagy érdek­lő­dés mel­lett meg­tar­tot­tuk a Helyi Demok­rá­cia Műhe­lyünk aktu­á­lis online workshop-ját.

dr. Gyer­gyák Ferenc­cel a TÖOSZ főtit­ká­rá­val arról beszél­get­tünk, milyen kihí­vá­so­kat rejt magá­ba a júni­u­si önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok és a vár­ha­tó­an októ­be­ri átadás-átvé­tel közöt­ti idő­szak az önkor­mány­za­tok részé­re. Mint kide­rült, való­já­ban az adott önkor­mány­zat hoz­zá­ál­lá­sán múlik min­den. Jogi­lag még hiva­tal­ban marad­nak az aktu­á­lis pol­gár­mes­te­rek és kép­vi­se­lők októ­be­rig a júni­u­si válasz­tá­sok ered­mé­nyé­től füg­get­le­nül. Így csak az önmér­sék­le­tü­kön múlik, hogy a nyár folya­mán mit kez­de­nek az önkor­mány­zat vagyo­ná­val. Az új veze­tés­nek csak a nyíl­vá­nos­ság ere­je marad vissza­tar­tó erőnek.

Az ese­mény máso­dik felé­ben pedig Juhász Vero­ni­ka II. kerü­le­ti kép­vi­se­lő, és Pilis Dáni­el Szent­end­re alpol­gár­mes­te­re beszélt arról, hogy mini­má­lis anya­gi lehe­tő­sé­gek mel­lett miként ter­ve­zik az önkor­mány­za­ti kam­pá­nyu­kat meg­va­ló­sí­ta­ni, hogyan tud­ják kom­mu­ni­kál­ni az elmúlt évek sike­re­it és nehézségeit.

A követ­ke­ző HDM műhe­lyünk (Decem­ber 14., 17:00) alkal­má­val a követ­ke­ző évi költ­ség­ve­tés össze­ál­lí­tá­sá­ról fogunk majd beszél­ni civil és önkor­mány­za­ti oldal­ról is meg­vi­lá­gít­va a témát.