26 10

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00 Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novemberben…

Bővebben…

24 03

A demokrácia helyben kezdődik

A CKA Helyi Demok­rá­cia Műhely pro­jekt­je meg­tar­tot­ta első évér­té­ke­lő nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ját Buda­pes­ten.  Gyak­ran érez­he­tő egy feszült­ség a poli­ti­kai és civil sze­rep­lők között, nem min­dig van­nak jóban. Pedig jó eset­ben mind­két fél a tele­pü­lés érde­ke­it szol­gál­ja és mind­ket­tő­nek szük­sé­ge van a…

Bővebben…

19 01

Helyi Demokrácia Műhely 2023-ban is!

Idén is foly­tat­juk a Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ra­mun­kat. Janu­ár ele­jén online work­sho­pot szer­vez­tünk civil szer­ve­ze­ti part­ne­re­ink­nek arról, hogy milyen tapasz­ta­la­ta­ik van­nak az önkor­mány­za­tok­kal való együtt­mű­kö­dé­sek­ben. Meg­hall­gat­tuk a Leve­gő Mun­ka­cso­port a Köz­le­ke­dő Tömeg, vala­mint a szent­end­rei Civil Kot­ta eset­ta­nul­má­nya­it, utá­na pedig…

Bővebben…

15 11

HDM — Civilek és önkormányzatok első közös találkozója

Pén­te­ken tar­tot­ta a Helyi Demok­rá­cia Műhely 3. talál­ko­zó­ját, ahol civi­lek, kép­vi­se­lők és szak­mai segí­tők vet­tek részt, hogy konk­rét ügyek men­tén tapasz­tal­ják meg az egy­más közöt­ti együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­it. A témák men­tén cso­por­tok­ban dol­goz­tak a részt­ve­vők. A civil jut­ta­tá­sok elosz­tá­si rend­sze­ré­ről és…

Bővebben…

21 10

HDM Szentendrén

Teg­nap meg­tar­tot­tuk a Helyi Demok­rá­cia Műhely 2. kép­zé­sét a részt­ve­vő önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők­nek. Ezút­tal a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­tá­ba enged­tünk bete­kin­tést három sike­res érdek­ér­vé­nye­sí­tő kam­pány bemu­ta­tá­sá­val és elem­zé­sé­vel. Nagyon köszön­jük Csor­dás Anett Aka­dá­lyok nél­kül — az aka­dály­men­tes József­vá­ro­sért , és Tóth Judit Eleven…

Bővebben…

07 10

Megtartottuk az első képzésünket a Helyi Demokrácia Műhely keretein belül

Hét önkor­mány­zat kép­vi­se­le­té­ben vol­tak jelen, hogy egy kicsit töb­bet tanul­ja­nak a rész­vé­te­li­ség­ről, közös­sé­gi dön­tés­ho­za­tal­ról és per­sze, hogy meg­is­mer­jék job­ban egy­mást. Ők azok az aktív, közös­sé­gü­kért ten­ni aka­ró kép­vi­se­lők, akik elszán­tak abban, hogy civil szer­ve­ze­tek­kel együtt­mű­köd­ve fon­tos ügyek­ben érje­nek el változásokat!…

Bővebben…

13 07

Nemzetközi együttműködésben

A Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ra­munk egy Közép-Kelet euró­pai együtt­mű­kö­dés kere­te­in belül való­sul meg. A szlo­vák part­ne­rünk a Cen­ter for Com­mu­nity Orga­na­i­zing, míg len­gyel rész­ről a Com­mon Thing Foun­da­ti­on koor­di­nál­ja a helyi mun­kát.  Nagy öröm volt szá­munk­ra, hogy a hosszas online…

Bővebben…

08 07

Elindult a Helyi Demokrácia Műhely

A CKA leg­újabb pro­jekt­je, amely a helyi poli­ti­ku­sok és civil szer­ve­ze­tek közös mun­ká­ját segí­ti hely­ben meg­ol­dan­dó, fon­tos ügyek men­tén. A prog­ram a Nati­o­nal Endow­ment for Democ­racy támo­ga­tá­sá­val való­sul meg és cél­ja egy­rész­ről a hely­ben aktív és vál­toz­tat­ni, cse­le­ked­ni kívá­nó önkormányzati…

Bővebben…