09 03

“Bevezetés a közösségszervezésbe — a közösségi érdekérvényesítés alapjai — DEBRECENBEN

24 órás kihe­lye­zett képzés

Hely­szín:  Deb­re­cen, Baross Gábor u. 16.

A kép­zés idő­tar­ta­ma: 2023. ápri­lis 14–16.
Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 19.

A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tek dol­goz­ni egy prob­lé­mán vagy ügyön.

A kép­zés cél­ja a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se arra, hogy hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ja­nak közös­sé­gü­kért, segít­sék a helyi lakos­ság vagy vala­mely érdek­sé­rel­met elszen­ve­dő embe­rek össze­fo­gá­sát, cselekvését. 

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alapfogalmaiba.

Tré­ne­re­ink: Hor­váth-Ker­tész Balázs és Mol­nár Ágnes

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát itt az aláb­bi jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni az álta­lad vál­lalt kép­zé­si díjat.

JELENTKEZÉSI LAP