05 05

Civil szervezetek közös nyilatkozata a státusz törvényről!

A stá­tusz­tör­vény vissza­vo­ná­sa csak a kez­det – tovább­ra is átfo­gó refor­mot köve­tel­nek a peda­gó­gu­sok, diá­kok és szü­lők Az okta­tá­si til­ta­ko­zá­sok leg­újabb hul­lá­mát első­sor­ban a bosszú­tör­vény­ként értel­mez­he­tő stá­tusz­tör­vény miat­ti fel­há­bo­ro­dás hív­ta élet­re, de már jóval a tör­vény­ter­ve­zet köz­zé­té­te­le előtt is tarthatatlan…

Bővebben…

26 04

Fundraising (Adományszerzés) képzés civil szervezeteknek, csoportoknak (online)

A kép­zés idő­pont­ja: 2023. május 27., 10.00–16.00 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 25. Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected] A kép­zés díja: A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét,…

Bővebben…

09 03

“Bevezetés a közösségszervezésbe — a közösségi érdekérvényesítés alapjai — DEBRECENBEN

24 órás kihe­lye­zett kép­zés Hely­szín:  Deb­re­cen, Baross Gábor u. 16. A kép­zés idő­tar­ta­ma: 2023. ápri­lis 14–16.Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 19. A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezdtek…

Bővebben…

01 03

Jelentkezés — Közösségszervező képzés — 5 napos

Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék fele­lő­sen támo­gat­ni  egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek épí­té­sé­hez.  A kép­zés során…

Bővebben…

27 02

Jelentkezés — Csoportdinamika 3 napos bentlakásos képzés

2023.04.28 – 30. Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik közös­ség­szer­ve­ző­ként vagy közös­sé­gi veze­tő­ként sze­ret­nék job­ban meg­ér­te­ni a cso­port műkö­dé­sét, és sze­ret­né­nek tech­ni­ká­kat és esz­kö­zö­ket a konf­lik­tu­sok keze­lé­sé­re, a cso­por­ton belü­li kom­mu­ni­ká­ció javí­tá­sá­ra. A kép­zés cél­ja, hogy a közösségszervezők…

Bővebben…