19 02

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés képzés

3 napos (24 tan­órás) kép­zés: 2024. május 17–19-ig Kun­bá­bony­ban. Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogy hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­la­tok­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­ta­lod a közös­sé­gi együttműködésben…

Bővebben…

29 01

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Bará­ta­ink!  Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).   A beszél­ge­tés hely­szí­ne: Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely…

Bővebben…

24 11

Krétai tanulmányút – 2023

Kré­tai tanul­mány­út – 2023 A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2022-ben Eras­mus+ akk­re­di­tált szer­ve­zett lett, így az idén benyúj­tott fel­nőtt tanu­lá­si szek­tort érin­tő KA1 mobi­li­tá­si pályá­zat segít­sé­gé­vel lehe­tő­sé­günk nyílt kül­föl­di tanul­mány­utak szer­ve­zé­sé­re dol­go­zó­ink, okta­tó­ink és önkén­te­se­ink szá­má­ra. Első “mobi­­li­­tás-utunk” Görög­or­szág­ba, Kré­ta szi­ge­té­re vezetett,…

Bővebben…

08 07

2023-ban is Részvétel Hete — FELHÍVÁS!

Októ­ber 2–8. Szer­vezz te is köz­éle­ti ese­ményt a Rész­vé­tel Hetén tele­pü­lé­se­den! Demok­rá­ci­át hely­ben! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot. Az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csatlakoznak…

Bővebben…

05 05

Civil szervezetek közös nyilatkozata a státusz törvényről!

A stá­tusz­tör­vény vissza­vo­ná­sa csak a kez­det – tovább­ra is átfo­gó refor­mot köve­tel­nek a peda­gó­gu­sok, diá­kok és szü­lők Az okta­tá­si til­ta­ko­zá­sok leg­újabb hul­lá­mát első­sor­ban a bosszú­tör­vény­ként értel­mez­he­tő stá­tusz­tör­vény miat­ti fel­há­bo­ro­dás hív­ta élet­re, de már jóval a tör­vény­ter­ve­zet köz­zé­té­te­le előtt is tarthatatlan…

Bővebben…

26 04

Fundraising (Adományszerzés) képzés civil szervezeteknek, csoportoknak (online)

A kép­zés idő­pont­ja: 2023. május 27., 10.00–16.00 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 25. Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected] A kép­zés díja: A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét,…

Bővebben…