07 10

Brings us hope, brings us hope, Kunbábony!

“10 év bátor­ság, ellen­ál­lás, és tanu­lás a vál­to­zá­sért” szlog­gen­nel hir­det­te meg az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­ta (ECON) idén 10. alka­lom­mal Kun­bá­bony­ban az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Egye­te­mét (CPU).

A jelen­kor poli­ti­kai viha­rá­ban néz­tünk szét 17 ország­ból jött közel 100 aktív állam­pol­gár­ral: közös­ség­ben élő és gon­dol­ko­dó kuta­tók­kal és akti­vis­ták­kal, akik mind ten­ni akar­nak vala­mit a tár­sa­da­lo­mért, ami­ben élnek.

Pozi­tív pél­dá­kat és jó gya­kor­la­to­kat hoz­tak és osz­tot­tak meg egy­más­sal a fia­tal, lel­kes szak­em­be­rek: egye­bek mel­lett Mol­do­vá­ból az elöre­ge­dés elle­ni har­cot, a szem­lé­let­for­má­lást, Német­or­szág­ból a klí­m­a­k­ti­viz­mus ered­mé­nye­it, Romá­ni­á­ból a prog­resszív pár­tok ala­ku­lá­sát és sike­res kam­pá­nya­it, Bel­gi­um­ból a közös­sé­gek sze­re­pét tár­sa­dal­mi és glo­bá­lis szin­ten, Ame­ri­ká­ból a zene moz­gal­mi sze­re­pét és felhasználhatóságát.

Az elő­adá­sok és work­sho­pok 5 napon át 3 nagy téma­kört jár­tak körül: rassziz­mus és gaz­da­sá­gi kire­kesz­tett­ség, nép­sze­rű és kri­ti­kai peda­gó­gia irány­za­tok, illet­ve poli­ti­kai akti­viz­mus. A sza­bad­idő­ben, a közös ebé­dek és az esti lazu­lás alatt kide­rült, hogy ki miben merült el aznap és milyen új ins­pi­rá­ci­ó­kat szer­zett: a tel­jes tábor meg­moz­dult egy-egy téma vagy work­shop után. Kam­pá­nyo­kat és ellen­kam­pá­nyo­kat szer­vez­tünk (pl. meden­ce kam­pány), petí­ci­ót írtunk ki, moz­gal­mi dalt írtunk, vitáz­tunk és per­sze haj­na­lig mulattunk.

Az 5 nap alatt lét­re­jött az a közeg, ami­ben élni sze­ret­nénk: meg­ta­nul­tunk tanul­ni, oda­fi­gyel­ni egy­más­ra, ész­re­ven­ni a közös sab­lo­no­kat és jó mód­sze­re­ket, és eze­ket az ener­gi­á­kat visszük tovább a saját, közös­sé­gi vagy akti­vis­ta munkánkba.

Mátyás Lil­la