05 05

Civil szervezetek közös nyilatkozata a státusz törvényről!

A stá­tusz­tör­vény vissza­vo­ná­sa csak a kez­det – tovább­ra is átfo­gó refor­mot köve­tel­nek a peda­gó­gu­sok, diá­kok és szülők

Az okta­tá­si til­ta­ko­zá­sok leg­újabb hul­lá­mát első­sor­ban a bosszú­tör­vény­ként értel­mez­he­tő stá­tusz­tör­vény miat­ti fel­há­bo­ro­dás hív­ta élet­re, de már jóval a tör­vény­ter­ve­zet köz­zé­té­te­le előtt is tart­ha­tat­lan volt a hely­zet a köz­ok­ta­tás­ban. A stá­tusz­tör­vény egyes ele­me­i­nek elen­ge­dé­se ezért nem érde­mi válasz az okta­tás ügyé­ért több mint egy éve kiál­ló peda­gó­gu­sok, diá­kok és szü­lők szá­má­ra. Tovább­ra is azt köve­tel­jük, hogy a kor­mány ne vezes­se be a stá­tusz­tör­vényt, hanem az érin­tet­tek­kel való érde­mi kon­zul­tá­ció után kezd­jen átfo­gó okta­tá­si reformba.

Habár a jelen­le­gi tün­te­té­sek fő témá­ja a bosszú­tör­vény, a sztráj­kok, a pol­gá­ri enge­det­len­sé­gek, a demonst­rá­ci­ók a stá­tusz­tör­vény előt­ti hely­zet miatt indul­tak 2022 ele­jén. Erre a hely­zet­re ref­lek­tált az okta­tás ügyé­ért fel­lé­pő szer­ve­ze­tek ősszel köz­zé­tett kilenc pont­ja is. Ezek­re érdem­ben azóta sem rea­gált a hata­lom. 2023 tava­szán, több mint egy évvel a til­ta­ko­zá­sok kez­de­te után, a peda­gó­gu­sok mun­ka­jo­gi stá­tu­szá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról, joga­ik kor­lá­to­zá­sá­ról, a való­di peda­gó­gi­ai tel­je­sít­mény helyett a lát­szat­ered­mé­nye­ket díja­zó tel­je­sít­mény­ér­té­ke­lés­ről érkez­tek hírek. Az, hogy a fel­há­bo­ro­dás hatá­sá­ra a kor­mány most még­is vál­toz­tat­na a tör­vény­ter­ve­ze­ten, nem jelent érde­mi ered­ményt. Olyan, mint­ha a jobb okta­tá­sért küz­dők­nek egy­szer csak azt mond­ták vol­na, hogy a han­gos­ko­dás miatt kap­nak húsz pofont, majd azt az enged­ményt teszik, hogy csak 16 lesz.

A peda­gó­gus­pá­lya meg­be­csü­lé­sé­nek növe­lé­se és ezál­tal a növek­vő tanár­hi­ány meg­ál­lí­tá­sa a magyar állam alap­ve­tő érde­ke. Az EU‑s for­rá­so­kat nem az alap­szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra, hanem az okta­tás moder­ni­zá­ci­ó­já­ra és az esély­egyen­lő­ség meg­te­rem­té­sé­re kel­le­ne köl­te­ni, ezzel szem­ben a kor­mány tovább­ra is ezek­hez a plusz for­rá­sok­hoz köti a peda­gó­gu­sok bér­eme­lé­sét. Tovább­ra sem lát­juk az átfo­gó kon­cep­ci­ót, ami­vel von­zób­bá ten­nék a peda­gó­gu­si pályát és meg­ol­da­nák a peda­gó­gus­hi­ányt. Tovább­ra sem erő­sö­dik az okta­tás leg­fon­to­sabb sze­rep­lő­i­nek – a neve­lő­tes­tü­let­nek, a tanu­lók­nak és a szü­lők­nek – a bele­szó­lá­sa az isko­la éle­té­be. Tovább­ra is túl­ter­hel­tek marad­nak a peda­gó­gu­sok és a diá­kok is. Ne felejt­sük el, az okta­tá­si moz­gal­mat ezek a prob­lé­mák hív­ták élet­re, nem a státusztörvény. 

Az átfo­gó okta­tá­si refor­mo­kért küz­dők már túl van­nak szá­mos békés tün­te­té­sen, egyez­te­té­si kez­de­mé­nye­zé­sen, és kilenc jól kidol­go­zott köve­te­lés­sel áll­tak elő, ame­lyek­re sem­mi­lyen érde­mi reak­ci­ót nem kap­tak. Ezért egy­re elke­se­re­det­teb­bek és pró­bál­nak az ered­ményt nem hozó esz­kö­zök helyett újab­ba­kat talál­ni. Ennek egyik ele­me a nép­sza­va­zá­si kez­de­mé­nye­zés, illet­ve az egy­re han­go­sabb utcai demonst­rá­ci­ók. Az, hogy ezek a demonst­rá­ci­ók egy­re job­ban zavar­ják a hatal­mat, nem lehet ok arra, hogy a rend­őr­ség tör­vény­te­len esz­kö­zök­höz folya­mod­jon. A peda­gó­gu­sok, diá­kok, szü­lők és civi­lek nem marad­nak csönd­ben mind­ad­dig, amíg a kor­mány nem kez­de­mé­nyez érde­mi pár­be­szé­det az okta­tás megújításáról!

ADOM DIák­moz­ga­lom

aHang

Amnesty Inter­na­ti­o­nal Magyarország

Arte­misszió Alapítvány

Civil Bázis

Civi­li­zá­ció koalíció

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

Civil Köz­ok­ta­tá­si Platform

Demok­ra­ti­kus Ifjú­sá­gért Alapítvány

Egy­sé­ges Diákfront

Ember­ség Ere­jé­vel Alapítvány

Gyö­ke­rek és Szár­nyak Alapítvány

Igaz­gyöngy Alapítvány

Kamasz­fesz­ti­vál

Kulcs a város­hoz, kulcs a köz­élet­hez Egyesület

Leve­gő Munkacsoport 

Magyar Anyák

Magyar­or­szá­gi Euró­pa Társaság

Magyar Hel­sin­ki Bizottság

MENŐK

Nyom­tass te is!

Öko­társ

PDSZ

Peda­gó­gus Egység

Szü­lői Hang

Szü­lői Összefogás

Taní­ta­nék

Tár­sa­ság a Szabadságjogokért

Tran­spa­rency Inter­na­ti­o­nal Magyarország

Véd­egy­let