22 11

Regisztráció a CKA karácsonyi rendezvényére

Ennek a pör­gős, fárasz­tó évnek a végén sze­ret­nénk, ha együtt ünne­pel­nénk meg az évzá­rást. Ezért öröm­mel várunk decem­ber 9‑én 17 órá­tól 20 órá­ig a Mag­net Ház Ham­vas ter­mé­ben (1062 Bp., And­rássy út 98.). Egy vidám, kötet­len han­gu­la­tú, sok beszél­ge­tés­sel, egy­más­ra figye­lés­sel, közös játék­kal szí­ne­sí­tett ünnep­lést sze­ret­nénk, ahol elfe­led­ve az év min­den nehéz pil­la­na­tát, jól érez­né­tek magatokat.

Öröm­mel foga­dunk olyan finom­sá­go­kat, ami­ket szí­ve­sen meg­kós­tol­tat­nál mások­kal is, most ne rejtsd véka alá gaszt­ro­nó­mi­ai tudásodat!