06 08

Erasmus+ képzés Spanyolországban — Hruskó Erika spanyolországi utazásáról mesél

Az Euró­pai Unió egyik leg­je­len­tő­sebb prog­ram­ja az Eras­mus prog­ram, amely a kül­föl­di tanu­lást és a szak­mai fej­lő­dést támo­gat­ja szer­te a vilá­gon. Az elmúlt 35 évben több, mint 10 mil­lió tanul­ni vágyó csat­la­ko­zott a szer­ve­zet okta­tás­sal, a kép­zés­sel, az ifjú­ság­gal és…

Bővebben…

01 08

A tatai tóvédők kitettek magukért!

Nem akar­nak szál­lo­dát a védett tópart­juk­ra! A civi­lek által kez­de­mé­nye­zett vasár­na­pi helyi nép­sza­va­zá­son a sza­va­zó­fül­kék­ben gya­kor­la­ti­lag elsöp­rő győ­zel­met arat­tak a szál­lo­da­men­tes tópar­tot kívá­nó véle­mé­nyek.Nem ked­ve­zett a refe­ren­dum ered­mé­nyes­sé­gé­nek az, hogy nyár köze­pé­re, júli­us 31-re került kiírás­ra, mely idő­pont­ról 6 héttel…

Bővebben…

01 08

Közösségszervezők Országos Találkozója

KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL VÁRUNK AZ OT‑n Regiszt­rálj miha­ma­rabb, de leg­ké­sőbb augusz­tus 3‑ig! Rész­le­tes prog­ra­mok és regiszt­rá­ció! Néhány íze­lí­tő a talál­ko­zó prog­ram­ja­i­ból!* Beszél­ge­tés a szeg­re­gált okta­tás­ról * Lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon?* Koa­lí­ci­ók és koa­lí­ci­ós tapasz­ta­la­tok* Roma női sze­re­pek: Házi­asszony­tól a karrieristáig *…

Bővebben…