25 01

Varga A. Tamás a Civil Kollégium egykori szellemi vezetője

Szak­mai élet­út „Az 1954. évi kény­sze­rű pálya­vá­lasz­tás­kor úgy dön­töt­tem, hogy ha már nem mehe­tek a makói gim­ná­zi­um­ba, akkor olyan tech­ni­ku­mot válasz­tok, mely válasz­tás­sal a fővá­ros­ba kerül­he­tek. Tit­kon azért tet­tem ezt, mert az osz­tá­lyunk­ból egy lány is jelent­ke­zett egy buda­pes­ti középiskolába,…

Bővebben…

19 01

Amerikai ösztöndíjprogram 2023–2024- online tájékoztató — Jelentkezés

GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip — ame­ri­kai ösz­tön­díj prog­ram!Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni, érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés?Mi is ez pon­to­san? Miről szól a GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ram?Segí­tünk a dön­tés­ben, hogy ott van‑e a helyed a GLC PF prog­ram jelent­ke­zői között!Ha úgy érzed szük­sé­ged van rá,…

Bővebben…

29 10

CKA Család — Alapító Ünnepség

Össze­tar­tó, csa­lá­di­as érzü­le­tű, orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző, szak­mai háló­zat szü­le­tett októ­ber 28-án! A CKA nem tit­kolt cél­ja volt, hogy azo­kat a magyar­or­szá­gi civil szer­ve­ze­te­ket, akik hason­ló érték­rend­del dol­goz­nak egy demok­ra­ti­ku­sabb, igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lo­mért háló­za­to­san össze­kap­csol­ja, egy nagy csa­lád­dá for­mál­ja.Öröm­mel jelent­jük be, hogy ez a…

Bővebben…

18 10

Családünnep — Regisztrációs lap

Talál­koz­zunk októ­ber 28-án a CKA Csa­lád­ün­ne­pen, és ünne­pel­jük közö­sen a CKA Csa­lád – Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Háló­za­tá­nak elin­du­lá­sát! Hely­szín: Pre­mi­er Kult­ca­fe, 1085 Buda­pest, Üllői út 2–4.Idő­pont: 2022. októ­ber 28. (pén­tek) 16:30–20:00 A ter­ve­zett prog­ram: 16:30–17:00: Érke­zés, regiszt­rá­ció17:00–18:00: Meg­nyi­tó, vetí­té­sek és visszatekintés…

Bővebben…

28 09

Jelentkezés közösségszervezés, közösségi érdekérvényesítés — háromszor egynapos online képzésére — BETELT

A kép­zés BETELT! Jelen­leg vár­lis­tá­ra tudunk fel­ven­ni!A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen. Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.

Bővebben…

28 09

Jelentkezés forrásteremtés képzésre — BETELT!

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen. Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok meg­lé­te. Ked­ves jelent­ke­zők, a kép­zés betelt, ha meg­adod az…

Bővebben…

28 09

Jelentkezés kommunikációs online képzésre!

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen. Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.

Bővebben…

19 09

Széles körben elérhető adatok és információk nélkül a legjobb szándékkal sem lehet hatékonyan segíteni a menekültek oktatását!

KI, MIT, HOGYAN: Ukrán mene­kült gyer­me­kek a magyar köz­ok­ta­tás­ban cím­mel kon­fe­ren­ci­át szer­vez­tek az EDUA pro­jekt­ben részt vál­la­ló szer­ve­ze­tek. Sok min­den hiány­zik a mene­kült gye­re­ke­ket, fia­ta­lo­kat segí­tő szer­ve­ze­tek, szak­em­be­rek, peda­gó­gu­sok mun­ká­já­hoz az okta­tás terü­le­tén – töb­bek között a szé­les kör­ben elérhető,…

Bővebben…