02 09

Mi lesz az ukrán menekült gyerekekkel a magyar közoktatásban?

Hon­la­pot hoz­tak lét­re az okta­tás­sal kap­cso­la­tos
infor­má­ci­ók meg­osz­tá­sá­ra az EDUA pro­jekt keretében!

Fél éve tart az ukraj­nai hábo­rú, a mene­kült csa­lá­dok azóta is itt élnek köz­tünk, szep­tem­ber 1‑től min­den gye­rek­nek isko­lá­ba kell jár­nia. Sok min­den hiány­zik a mene­kült gye­re­ke­ket, fia­ta­lo­kat segí­tő szer­ve­ze­tek, szak­em­be­rek, peda­gó­gu­sok mun­ká­já­hoz az okta­tás terü­le­tén is – töb­bek között az infor­má­ció és az érdek­kép­vi­se­let. Erre a prob­lé­má­ra igyek­szik fenn­tart­ha­tó meg­ol­dást nyúj­ta­ni az EDUA pro­jekt, melyet a Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vánnyal együtt­mű­köd­ve, a Uni­ted Way Magyar­or­szág támo­ga­tá­sá­val való­sít meg.

A pro­jekt kere­té­ben elké­szült egy magyar, ukrán, orosz nyel­vű infor­má­ci­ós por­tál (uainfo.hu), mely a csa­lá­dok, vala­mint a peda­gó­gu­sok és segí­tők szá­má­ra fon­tos, töb­bek között a beis­ko­lá­zás­sal, tan­anya­gok­kal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat is tar­tal­maz­za. Az ukrán hábo­rú elől töme­ge­sen mene­kül­nek a csa­lá­dok, velük ren­ge­teg gyer­mek. Köz­tük és segí­tő­ik között is nagyon nagy az infor­má­ció­hi­ány. Aki mene­dé­kes vagy magyar állam­pol­gár, annak jár az ingye­nes okta­tás Magyar­or­szá­gon. Ez nem­csak őket érin­ti, hanem az őket taní­tó peda­gó­gu­so­kat és bizony a jöven­dő­be­li osz­tály­tár­sa­i­kat is. Nekik kíván segí­te­ni ez a hon­lap és az EDUA projekt.

A szep­tem­ber 16-ára szer­ve­zett KI, MIT, HOGYAN: ukrán mene­kült gyer­me­kek a magyar köz­ok­ta­tás­ban című kon­fe­ren­cia is lehe­tő­sé­get ad az érin­tet­tek szá­má­ra az infor­má­ció­szer­zés­re: a magyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tá­sok­hoz való hoz­zá­fé­rés, az óvo­dai és isko­la eljá­rá­sok és a támo­ga­tá­si lehe­tő­sé­gek (szink­ron­tol­má­cso­lás­sal ukrán­ra is for­dí­tott) ismer­te­té­se mel­lett egy rövid kül­föl­di kite­kin­tés­re is sor kerül, és az ukrán okta­tá­si minisz­té­ri­um kép­vi­se­lő­je is beje­lent­ke­zik, hogy tájé­koz­ta­tást nyújt­son. A kon­fe­ren­cia túl­mu­tat az egy­ol­da­lú infor­má­ció­át­adá­son: az okta­tá­si intéz­mé­nyek is szót kap­nak, hogy tapasz­ta­la­ta­i­kat a dön­tés­ho­zók­kal meg­osszák, a dél­után pedig a kis­cso­por­tos meg­be­szé­lé­se­ké, hiszen egy­más gya­kor­la­tá­ból, tapasz­ta­la­ta­i­ból, szü­lők, segí­tők, támo­ga­tók pár­be­szé­dé­ből is sokat lehet tanul­ni. Ezek a talál­ko­zá­sok és együtt gon­dol­ko­dá­sok elő­se­gí­tik a továb­bi együtt­mű­kö­dé­se­ket és a közös érdek­kép­vi­se­le­tet. (A kon­fe­ren­cia saj­tó­nyil­vá­nos, szep­tem­ber 16-án 10:00 — 16:00 órá­ig Buda­pes­ten a Ben­czúr Hotel­ben kerül megrendezésre.)

A Uni­ted Way Magyar­or­szág „Együtt Ukraj­ná­ért” prog­ram­ja során olyan civil szer­ve­ze­te­ket és pro­jek­te­ket támo­gat, ame­lyek az ukraj­nai hábo­rú elől hazánk­ba mene­kül­tek élhe­tő körül­mé­nye­i­nek meg­te­rem­té­sé­re, fenn­tar­tá­sá­ra, a csa­lá­dok és a gye­re­kek jól­lé­té­re, integ­rá­lá­sá­ra irá­nyul­nak. A pályá­zat kere­té­ben van­nak olyan pro­jek­tek, ame­lyek mene­kült gye­re­kek és fia­ta­lok okta­tás­hoz való hoz­zá­fé­ré­sét és az okta­tás­ban való rész­vé­te­lé­nek elő­se­gí­té­sét céloz­zák, vagy a csa­lá­dok önál­ló élet­fenn­tar­tá­sát helye­zik elő­tér­be, illet­ve a meg­fe­le­lő egész­ség­ügyi ellá­tá­sá­hoz való hoz­zá­fé­rést és beteg­ség­meg­elő­zést biz­to­sít­ják. „Fon­tos­nak tart­juk, hogy egy olyan orszá­gos pro­jek­tet is támo­gas­sunk, mint az EDUA, amely a szé­les érte­lem­ben vett okta­tás terü­le­tét fog­ja össze infor­má­ció­meg­osz­tás­sal, kuta­tás­sal, háló­zat­épí­tés­sel, szak­po­li­ti­kai aján­lás kidol­go­zá­sá­val” — mond­ta Adri­ány Kin­cső, a Uni­ted Way Magyar­or­szág ügy­ve­ze­tő igazgatója.

A Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form több mint fél­száz civil szer­ve­zet szak­ma­po­li­ti­kai érték­kö­zös­sé­gen ala­pu­ló, demok­ra­ti­kus együtt­mű­kö­dé­si fóru­ma, mely szak­mai tudá­sá­ra, kap­cso­lat­rend­sze­ré­re, háló­za­tá­ra épít­ve a hábo­rú kitö­ré­se óta fog­lal­ko­zik a mene­kül­tek okta­tá­sá­nak prob­lé­ma­kö­ré­vel. Fon­tos­nak tart­ja nem csak az infor­má­ci­ók, hanem a prob­lé­mák össze­gyűj­té­sét és köz­zé­té­te­lét, ezek meg­ol­dá­sá­nak elő­se­gí­té­sét is, töb­bek között annak a kér­dő­íves kuta­tás­nak az ered­mé­nye­i­vel, amely­ben Ukraj­ná­ból mene­kült szü­lő­ket, fia­ta­lo­kat, és a velük fog­lal­ko­zó peda­gó­gu­so­kat és más segí­tő­ket kér­dez­nek. (A kér­dő­ívek magyar és ukrán nyel­ven elér­he­tők itt: Fel­mé­rés ukraj­nai mene­kült gyer­me­kek, szü­le­ik, peda­gó­gu­sa­ik és segí­tő­ik köré­ben — uainfo.hu)

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) fel­ada­ta, hogy segít­se az embe­rek önszer­ve­ző­dé­sét, közös­sé­gi szer­ve­ze­tek ala­ku­lá­sát és e cso­por­tok, szer­ve­ze­tek rész­vé­te­lét a dön­tés­ho­za­tal­ban. Külö­nös figyel­met for­dít a tár­sa­dal­mi­lag sérü­lé­keny cso­por­tok­ra, bevo­ná­suk­ra. A CKA roma prog­ram­já­nak közös­ség­szer­ve­zői a hábo­rú első nap­ja­i­tól segí­tik a roma mene­kül­te­ket, és szer­ve­zik az őket támo­ga­tó szer­ve­ze­tek együttműködését.