10 06

EgyszerGYEREk — regisztráció

EgyszerGYEREk — Mit tehetünk az SNI‑s tanulók oktatási hozzáférésének javításáért? — június 30.

A regiszt­rá­ló neve:(Köte­le­ző)
Érin­tett­ség(Köte­le­ző)

Van‑e sze­mé­lyes tör­té­ne­te, amit sze­ret­ne meg­osz­ta­ni?(Köte­le­ző)
Hon­nan érte­sült a ren­dez­vény­ről?(Köte­le­ző)

Sze­ret­nék érte­sül­ni e‑mailben a CKA mun­ká­já­ról, az érdek­ér­vé­nye­sí­tő akci­ók­kal, meg­moz­du­lá­sok­kal, sike­rek­kel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók­ról!(Köte­le­ző)