12 05

Elstartolt a Részvétel Hete — 2019!

Május folya­mán több mint negy­ven szí­nes prog­ra­mon keresz­tül és egy hatal­mas moz­gó­sí­tó buli kere­té­ben mond­juk el, mutat­juk meg: Euró­pa itt (is) van! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az aHang kam­pány­plat­form fel­hí­vá­sá­ra szám­ta­lan cso­port és egyén jelent­ke­zett szer­te az ország­ból, hogy “bene­vez­ze” prog­ram­ját a Rész­vé­tel Heté­re, mely­nek idei jel­mon­da­ta a 15 éves tag­ság­ra utal­va: Euró­pa hely­ben! Idén is az aktív helyi közös­sé­gek áll­nak a fókusz­ban, és emel­lett azok az alap­ér­té­kek vagy konk­rét vál­to­zá­sok, ame­lyek az Uni­ós tag­ság­gal min­ket érintenek.

Kövesd prog­ram­ja­in­kat a www.reszvetel.hu olda­lon, itt: https://szabad.ahang.hu/calendars/reszvetelhete-akcionaptar vagy a Rész­vé­tel Hete FB oldalán.

Legyél részese a hétnek, Tedd, hisz (ez a) TeHeted!