10 12

Építő közösség a szegregátumban: a Béke-telep Akciócsoport

A Civil Kol­lé­gi­um Alap­vít­vány által támo­ga­tott Béke-telep Akció­cso­port egyet­len év alatt óri­á­si vál­to­zá­so­kat ért el az egri szeg­re­gá­tum­ban. A közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val dol­go­zó helyi cso­port ered­mé­nyei azt bizo­nyít­ják: csak az érin­tet­tek bevo­ná­sá­val érhe­tő el pozi­tív változás.