07 10

“Építőtábor” Kunbábonyban

A közös­ség­szer­ve­zők máso­dik orszá­gos talál­ko­zó­ján készült kis­film bemu­tat­ja, hogy egy­szer­re folyt komoly szak­mai mun­ka és élmé­nyek­kel teli közös­ség­épí­tés a kun­bá­bo­nyi táborban.

Több mint 100 közös­ség­szer­ve­ző for­dult meg a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ján Kun­bá­bony­ban a nyá­ron. A work­sho­pok és elő­adá­sok mel­lett tema­ti­kus sát­rak és kam­pány­mű­hely is is segí­tet­ték a részt­ve­vő­ket a tudás­át­adás­ban, a fel­sza­ba­dult han­gu­lat elle­né­re komoly mun­ka folyt a négy nap­ban. Az OT iga­zi közös­ség­épí­tő tábor­ként is műkö­dött, ezt adja vissza az esti hír­adók­ból össze­vá­gott film.