Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Bevezetés a közösségszervezésbe — a közösségi érdekérvényesítés alapjai — DEBRECEN

április 14. - április 16.

Deb­re­ce­ni hely­szín: Baross Gábor u. 16.

A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tek dol­goz­ni egy prob­lé­mán vagy ügyön.

A kép­zés cél­ja a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se arra, hogy hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ja­nak közös­sé­gü­kért, segít­sék a helyi lakos­ság vagy vala­mely érdek­sé­rel­met elszen­ve­dő embe­rek össze­fo­gá­sát, cselekvését.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alapfogalmaiba.

A kép­zés hely­szí­ne: Deb­re­cen, Baross Gábor u. 16.
Szál­lást nem tudunk biztosítani.

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­sei, alapfogalmai
  • Stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés technikák
  • Figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikák
  • A cso­port­mű­kö­dés és a demok­ra­ti­kus szervezetépítés
  • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 48.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ked­vez­mé­nyes rész­vé­te­li díj: 10.000 Ft.

Bár­mely összeg befi­ze­té­sé­vel a CKA továb­bi mun­ká­ját és a kép­zé­sek meg­va­ló­su­lá­sát támogatod.

Indo­kolt eset­ben ingye­nes rész­vé­telt is biztosítunk.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon kell beje­löl­nöd, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat. A befi­ze­tés­ről szó­ló iga­zo­lást (ban­ki kivo­nat) a kép­zés előtt kér­jük mutasd be.

A befi­ze­tett összeg­től füg­get­le­nül a követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen résztvevőknek:

✅ 24 órá­nyi tudás­át­adás közös­ség­szer­ve­zés­ben tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző tanárokkal

✅ Ebéd a kép­zés máso­dik napján

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 19.

Tré­ne­re­ink: Hor­váth-Ker­tész Balázs és Mol­nár Ágnes”

Jelentkezz itt!

Részletek

Kezdés:
április 14.
Vége:
április 16.