Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Csoportdinamika képzés civil szervezeteknek, Kunbábony

április 19. @ 13:00 - április 21. @ 17:00

A kép­zés cél­ja, hogy a közös­ség­szer­ve­zők és közös­sé­gi veze­tők cso­por­tok­kal és cso­por­tok­ban vég­zett szer­ve­zői mun­ká­já­hoz adjon szem­pon­to­kat, mód­sze­re­ket és eszközöket.

Neked szól a kép­zés, ha közös­ség­szer­ve­ző­ként vagy közös­sé­gi veze­tő­ként sze­ret­néd job­ban meg­ér­te­ni a cso­port műkö­dé­sét, sze­ret­nél tech­ni­ká­kat és esz­kö­zö­ket a konf­lik­tu­sok keze­lé­sé­re, a cso­por­ton belü­li kom­mu­ni­ká­ció javítására.

A kép­zé­si prog­ram öt tan­anyag­egy­ség­ből áll:

  • Az ügy és a cso­port viszo­nya – a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta és a cso­port­di­na­mi­ka egy­más­ra hatása
  • A cso­por­ton belü­li dina­mi­kák és kommunikáció
  • Közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe – cso­port­ve­ze­tő szerepe
  • Vál­to­zás­ke­ze­lés, konf­lik­tus­ke­ze­lés és együttműködés
  • Cso­port és a kül­ső kör­nye­zet viszo­nya: cso­por­tok közöt­ti dina­mi­kák, együtt­mű­kö­dé­sek, hatások

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

  • betöl­tött 18. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingyenes!

Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül résztvevőnként.

Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.

A hoz­zá­já­ru­lás mér­té­két a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt.

-    Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon tudod az össze­get befizetni.

-    Kérés­re szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt hozzájárulást.

A követ­ke­ző­ket biz­to­sít­juk a kép­zé­sen részt­ve­vők­nek a hoz­zá­já­ru­lás mér­té­ké­től függetlenül:

✅ 24 órás elmé­le­ti, de gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző tanárokkal.

✅ Szál­lás két éjsza­ká­ra a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban

✅ Tel­jes étke­zés a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Tré­ne­re­ink: Kánya Kin­ga és Pocsu­valszky Alíz.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2024. ápri­lis 10.

A regiszt­rá­ci­ós lap kitöl­té­se után, e‑mailben fogunk érte­sí­te­ni a jelent­ke­zé­sed elfogadásáról.

A jelentkezés lezárult!

Ha úgy érzed lema­rad­tál, írj e‑mailt a [email protected] e‑mailcímre.

Részletek

Kezdés:
április 19. @ 13:00
Vége:
április 21. @ 17:00

Helyszín

Civil Kollégium Képzési Központ
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép