Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Tiszta szavazás — online workshop

április 23. @ 17:00 - 20:00

⏰2024. ápri­lis 23., 17.00–18.30

Magyar­or­szá­gon  saj­nos nem rit­ka, hogy a poli­ti­kai pár­tok és jelöl­tek egy része olyan mód­sze­re­ket alkal­maz a válasz­tás során, ame­lyek sért­he­tik a válasz­tá­si ver­seny tisztaságát.

❌Ezek az esz­kö­zök több­nyi­re nem csu­pán eti­kát­la­nok, hanem gyak­ran tör­vény­be ütkö­ző­ek is. Ilyen pél­dá­ul az ellen­fél lejá­ra­tá­sa kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pá­nyok­ban, valót­lan állí­tá­sok ter­jesz­té­se, ijeszt­ge­tés vagy akár konk­rét félelemkeltés.

De van­nak kevés­bé fel­tű­nő mód­sze­rek is, ame­lyek még­is komoly hatást gya­ko­rol­nak a válasz­tók­ra. Ilyen pél­dá­ul a mun­ka­hely ígé­re­te vagy annak elvesz­té­sé­vel való fenye­ge­tés, az idő­sek ott­ho­ná­ban élők befo­lyá­so­lá­sa, vagy akár egy tele­pü­lés vagy közös­ség befo­lyá­sos sze­mé­lyé­nek nyo­má­sa arra, hogy kire szavazzanak.

Gyak­ran kény­sze­rí­tik vagy ellen­té­te­le­zik a válasz­tó­kat, hogy másik cím­re jelent­sék be magu­kat és ott adják le vok­su­kat  vagy tud­tu­kon kívül jelen­tik át őket a nem­ze­ti­sé­gi lis­ták­ra.  Elő­for­dul­hat­nak olyan tak­ti­kák is, mint az anya­gi elő­nyök ígé­re­te, akár konk­rét aján­dé­ko­zás, eset­leg szoci­á­lis jut­ta­tá­sok meg­vo­ná­sá­val való fenye­ge­tése  vagy akár a sza­va­za­tok vásár­lá­sa a válasz­tás napján.

✅A mi esz­kö­zünk a tudás!!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Poli­ti­cal Cap­ital-lel és a TASZ-szal együtt­mű­köd­ve olyan prog­ra­mot dol­go­zott ki, amely cél­ja a 2024-es euró­pai par­la­men­ti és önkor­mány­za­ti válasz­tás­sal kap­cso­la­tos tud­ni­va­lók átadá­sa.  A kam­pá­nyunk  során bemu­tat­juk a külön­bö­ző vissza­élé­sek for­má­it és azok elke­rü­lé­sé­nek, meg­elő­zé­sé­nek lehetőségeit. 

Segí­tünk fel­is­mer­ni és meg­ér­te­ni hogyan zaj­lik a válasz­tók befo­lyá­so­lá­sa. Miért és hogyan mon­da­nak le embe­rek a válasz­tó­jo­guk­ról vélt elő­nyök, zsa­ro­lás, meg­vesz­te­ge­tés, kény­sze­rí­tés okán. 

A prog­ram kere­té­ben online műhe­lye­ket tar­tunk, ahol szak­ér­tő­ink segít­sé­gé­vel mélyeb­ben meg­is­mer­he­ti­tek a válasz­tók befo­lyá­so­lá­sá­nak esz­kö­ze­it, és hogyan lehet ez elle­ne tenni.

A regisztráció lezárult! 

A Tisz­ta Sza­va­zás prog­ram meg­va­ló­su­lá­sá­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a TASZ és a Poli­ti­cal Cap­ital műkö­dik közre.

Részletek

Dátum:
április 23.
Időpont:
17:00 - 20:00