Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Közösségszervezés, közösségi érdekérvényesítés alapképzés

2022.09.12. - 2022.09.16.

Ha hiszel ben­ne, hogy a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­sá­gok meg­ol­dá­sá­ban együtt több­re és messzebb­re megyünk, ha sze­retsz szer­vez­ni, szer­ve­ződ­ni, meg­ter­vez­ni és közö­sen kivi­te­lez­ni egy érdek­ér­vé­nye­sí­té­si cse­lek­vés­sort, itt a helyed!

Bővebb ismer­te­tő:

Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik készek fele­lő­sen meg­szer­vez­ni egy közös­sé­get, legyen az a helyi lakos­ság vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán össze­jö­vő embe­rek cso­port­ja, illet­ve sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­ség nyí­lik meg­is­mer­ni és meg­ér­te­ni a közös­ség­szer­ve­ző szem­lé­le­tet, elsa­já­tí­ta­ni a szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it és mód­sze­re­it, bele­ért­ve a cso­port­mű­kö­dést, a stra­té­gia- és kam­pány­ter­ve­zést, vala­mint figye­lem­fel­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikákat.

A kép­zés tanegységei:

 1. A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
 2. Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
 3. Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés okta­tói: Hor­váth-Ker­tész Balázs, Tikász Bendegúz 

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 40 órás kép­zés 140.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 40 óra közös­ség­szer­ve­zés kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 4 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 5 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, utol­só nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 70.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 35.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki. 

* Ennek az űrlap­nak a kitöl­té­sé­vel kér­he­ted az ingye­nes rész­vé­telt.  Ingye­nes helyek kor­lá­to­zott szám­ban áll­nak ren­del­ke­zés­re. A kér­vény elbí­rá­lá­sa után, leg­ké­sőbb a kép­zés előtt 5 nap­pal min­den­kép­pen értesítünk.

 

A kép­zés körülményeiről:

A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín enge­di. A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak beren­dez­ve. Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben és a tan­te­rem­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat, székeket. 

Az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel tudsz jelentkezni!

Jelent­kezz itt! 

Részletek

Kezdés:
2022.09.12.
Vége:
2022.09.16.

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép