Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Fenntarthatóság — közösségi cselekvés

2023.02.24. - 2023.02.26.

„Fenn­tart­ha­tó­ság — közös­sé­gi cselekvés”

Fenn­tart­ha­tó­ság a gyakorlatban

3 napos (24 tan­órás) bent­la­ká­sos kép­zés: 2023.február 24–26-ig Kunbábonyban.

Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogy hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­la­tok­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­ta­lod a közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ben rej­lő lehetőségeket.

A közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a vegetáriánus/vegán éte­lek készí­té­sé­ben, sétál­hatsz a per­ma­kul­tú­rás kert­ben és a park­ban, olvas­hatsz a könyv­tár­ban, végez­hetsz ker­ti mun­kát, részt vehetsz a közös­sé­gi döntéshozatalban.

Egy olyan kép­zés részt­ve­vő­je leszel, amely élmény­sze­rű, kap­cso­la­tok­ban gaz­dag, ahol bele­ad­ha­tod a magad tudá­sát, tapasz­ta­la­tát, hogy az köz­kinccsé váljon.

Jó, de akkor, megint nem vagyok a csa­lád­dal azon a hétvégén?

Ellen­ke­ző­leg! Ezen a hét­vé­gén szü­lő­vel, vagy nagy­szü­lő­vel érke­ző 9 év felet­ti gye­re­kek is részt vehet­nek. Szá­muk­ra is élménnyé tesszük ezt a három napot, így akár egy érté­kes, minő­sé­gi időt tud a csa­lád együtt töl­te­ni a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont szép­sé­ges környezetében.

Keresd fel a www.kunbabony.hu hon­la­pot vagy a https://www.facebook.com/kunbabony oldalt, hogy a hely­szín­ről tájékozódj!

A kép­zés díja 85.000 Ft/fő.

Ked­vez­mé­nyes rész­vé­te­li díj 24.000 Ft/fő. Indo­kolt eset­ben ingye­nes rész­vé­telt is biztosítunk.

A rész­vé­te­li díj vál­la­lá­sát a jelent­ke­zé­si lapon tudod beje­löl­ni, a fize­té­si mód­dal együtt. Ado­mány­ként a https://www.cka.hu/tamogatas/ olda­lon lehet befi­zet­ni, kérés­re pedig szám­lát bocsá­tunk ki, amely alap­ján átuta­lás­sal tudod fedez­ni a vál­lalt kép­zé­si díjat. A befi­ze­tés­ről szó­ló iga­zo­lást (ban­ki kivo­nat) a kép­zés előtt be kell mutatni.

A kép­zé­si díj tar­tal­maz­za a 2 éjsza­ka szál­lást a cso­dás kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szo­bák­ban, és a tel­jes étke­zés is a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, máso­dik nap reg­ge­li, ebéd, vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd, akár vege­tá­ri­á­nus vál­to­zat­ban is).

Taná­ra­ink: Mészá­ros Zsu­zsa és Lázár Péter, akik mind­ket­ten évti­ze­des tapasz­ta­la­tok­kal, rit­ka nagy tudás­sal ren­del­kez­nek a fenn­tart­ha­tó ala­po­kon műkö­dő közös­sé­gek szervezésében.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. feb­ru­ár 21.

Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­razz kér­dezz tőlünk: [email protected]

Jelentkezz itt!

Részletek

Kezdés:
2023.02.24.
Vége:
2023.02.26.

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép