Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Forrásteremtés — egynapos online képzés

2022.12.03. @ 09:00 - 15:00

Szer­ve­ze­ted­nek van egy jó ügye, de még nin­cse­nek meg a szük­sé­ges for­rá­sok hoz­zá?  Ha Téged is érde­kel, hogyan tudsz pénzt, erő­for­rást terem­te­ni cél­ja­id­hoz, de még nincs ben­ne tapasz­ta­la­tod, vagy sze­ret­néd eddi­gi gya­kor­la­to­dat fej­lesz­te­ni, akkor várunk online képzésünkön!

Online kép­zé­sünk­re olyan embe­re­ket várunk, akik érdek­lőd­nek a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt vagy gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők.

A kép­zés témái: 

  • a for­rás­te­rem­tés szük­sé­ges­sé­ge a szervezetben, 
  • tech­ni­kai hát­tér meg­te­rem­té­sé­nek feltételei; 
  • dono­rok;
  • a for­rás­te­rem­tés típusai; 
  • fenn­tart­ha­tó forrásteremtés; 
  • a for­rás­te­rem­tés eszközei; 
  • for­rás­te­rem­té­si stra­té­gia alkotása.

A kép­zés Zoom felü­le­ten zaj­lik majd, mely­nek link­jét e‑maiben fogunk kül­de­ni a kép­zés előtt.

Idő­pont: 2022. decem­ber 3., szom­bat, 9:00–15:00

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.
Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét, akkor ado­má­nyod­dal hoz­zá­já­rulsz ahhoz, hogy a kép­zé­se­ink hosszú távon is min­den­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek legye­nek és közös­ség­szer­ve­zői, tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tői cél­ja­ink megvalósulhassanak.

Jelentkezés itt!

Részletek

Dátum:
2022.12.03.
Időpont:
09:00 - 15:00
Esemény kategória: